Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Rotterdam in 1772 volgens Imberti, Venetiaans gezant te Londen

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Rotterdam in 1772 volgens Imberti, Venetiaans gezant te Londen

Hertaling.

De handel is er algemeen; veel ervan drijft zij met Engeland en in het bijzonder met Schotland en ook met Frankrijk, waarheen, met betrekking tot de ruil van wederzijdse industriewerken en producten, de handel meer passief dan actief is. Zeer groot zijn overigens de voordelen, die haar ten deel vallen uit buitenlandse kommissiën en die van andere delen van Holland; omdat er overvloedige samen-stroming van allerlei soort koopwaren is en wegens het gemak, dat de vaart over de rivier en de kanalen opleveren, die de verbinding met Duitsland geven, en vooral wegens de geringe douanerechten, die er gesteld zijn op de gaande en komende waren, van welke zeer weinige als contrabande beschouwd worden. Zij strekt haar handel ook uit over Oost-Indië, vanwaar zij een menigte waren betrekt, waarop zij grote winsten behaalt, en zij krijgt die in groten getale uit de vestigingen der Hollanders op de omliggende eilanden in dat deel der wereld en ook uit de ruiling van eigen industriewerken en producten. En om die handel te drijven is er een compagnie van vele rijke mensen, gelijkend op die te Londen, maar toch niet zo krachtig en met zoveel bezittingen als deze.

Niet zonder belang zijn de voordelen, die men daar trekt uit de Oceaanvisserij van walvissen, haringen en andere vissoorten; maar die voordelen zijn voorbehouden aan een andere compagnie, die eraan denkt de visvangst zelf voor eigen rekening te doen uitoefenen. In weerwil van de grote voordelen van die handel en de grote opbrengst der landerijen, die haar omgeven, met betrekking tot de veldvruchten, die meer geven dan nodig is voor het levensonderhoud, en de hoeveelheid beesten, die de landerijen voeden - wat alles aanleiding geeft tot handel - leeft men in deze stad over het algemeen met hoog te prijzen eenvoud, evenwel niet zonder passende waardigheid, terwijl de weelde, die tot nog toe niet te ver gaat, beperkt is tot de weinigen die de handel hebben laten varen, en enige anderen, die na enige tijd in Indië, van daar schatten hebben medegebracht, gebruik makende van de gelegenheid aldaar, en fenomenen van de fortuin geworden zijn, zoals van die soort velen in Engeland voorkomen.

Een deel van het mindere volk leeft vrij goed van de werkzaamheden, die uit handel en scheepvaart voortvloeien; een ander deel, hoewel zeer klein, zou zeker ellende lijden, indien de armenhuizen, die niet ontbreken voor allerlei soort van omstandigheden, niet geopend waren om hen te helpen, door hun gelegenheid te geven voor lichte arbeid, en indien de kerkelijke armbesturen geen onderhoud verschaften aan enige behoeftige families, terwijl onder de bedelaars zeer weinig ingeborenen voorkomen. Deze behoeftigheid zal blijven bestaan, voor zover ik heb kunnen begrijpen; omdat in het algemeen bij het mindere volk de lust tot handenarbeid ontbreekt, terwijl het handwerk van zaken voor de levensbehoeften meestal wordt uitgeoefend door vreemdelingen, zoals er in het bijzonder velen uit Duitsland hier samenstromen.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

2 Februari 2022