Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Technische Haveninzending op de Rotterdam-Ahoy' 1950

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
De Technische Haveninzending op de Rotterdam-Ahoy' 1950

De Technische Haveninzending werd verzorgd door de Permanente Tentoonstellingscommissie van de Rijkswaterstaat en door de Dienst van Gemeentewerken van Rotterdam, met medewerking van het K.N.M.I., filiaal Rotterdam, de Marine Voorlichtingsdienst, het Loodswezen, de Kustverlichting en hierop aansluitend de particuliere inzending van de Vereniging "Centraal Baggerbedrijf". In deze inzending worden de verschillende problemen naar voren gebracht, die betrekking hebben op het doen functioneren van een havengebied met een open verbinding naar zee en gelegen aan een getijderivier.

Door de open verbinding met de zee is het gehele Rotterdamse havengebied onderhevig aan de eb-en-vloed-beweging. Hoe dieper en ruimer echter de Waterweg, hoe meer Rotterdam ook open komt te liggen voor de zee bij storm. En niet alleen Rotterdam, maar het gehele gebied der Benedenrivieren, Oude Maas, Noord, Kil, enz. Een hoge en hechte waterkering moet tegen deze stormvloeden beveiliging bieden. Met de getijstromen moet rekening gehouden worden bij het projecteren van aanlegplaatsen, haveningangen enz. Zo staan er voor de ingang van de Binnenhaven een zogenaamde ebstoel en een vloedstoel, houten constructies, waartegen de schepen kunnen draaien om zowel bij eb als bij vloed voorgaats de haven in te komen.

De scheepvaartweg op de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg en buitengaats voor Hoek van Holland wordt door de Rijkswaterstaat aangegeven door bakens, boeien en tonnen, zoals op een speciale kaart uitvoerig wordt uitgebeeld. Bij nacht is een serie vaste en zwaailichten nodig om de schepen van zee uit veilig binnen te doen lopen. Een maquette van de kustverlichting langs de gehele Nederlandse kust dient om een en ander te verduidelijken. Om ook in geval van mist de schepen van open zee tot aan de kademuur in een Rotterdamse haven te kunnen brengen, is een nieuw systeem in uitvoering, namelijk het radar-bloksysteem. Als aanvulling op de technische hulpmiddelen voor het veilig in- en uitbrengen van de zeeschepen zorgt het Rotterdams filiaal van het K.N.M.I. voor het verstrekken van de nodige weerkaarten, het stellen van de kompassen aan de kompaspaal in de mond van de Waalhaven, het controleren van de scheepslichten en zo meer.

Van gemeentewege wordt gezorgd, dat de schepen verschillende meergelegenheden geboden worden. Op de rivier en in de Waalhaven liggen meerboeien, waarop de schepen hun voor- en achtertrossen vastmaken. Dergelijke ligplaatsen worden eveneens verkregen door het plaatsen van houten, respectievelijk betonnen meerstoelen, zoals in Rijn-, Maas- en Waalhaven het geval is. Een schip langs een kademuur meert aan bolders, die op de kademuur geplaatst, of aan bolders, die geplaatst zijn op de koningspalen van het remmingwerk. Het remmingwerk voor een kademuur dient ter bescherming van de huid van de schepen en ter bescherming van de kademuur zelf. Zo'n remmingwerk bestaat uit houten palen op afstanden van vijf meter van elkaar, geheid in de havenbodem vóór de muur, onderling verbonden door middel van een doorlopende horizontale gording achter de palen langs, om zodoende de trekkrachten in de langsrichting over verschillende palen te verdelen. Zo'n remmingwerk is verend gemaakt met behulp van buffers en is aan ankerplaten in de grond achter de muur verankerd. Soms is deze muurbescherming gereduceerd tot een regelwerk met wrijfstijlen. Dit systeem is toegepast in de Rijn- en Maashaven en aan de westzijde van de Merwehaven. Behalve deze meerstoelen en remmingwerken zijn nog openbare houten steigers nodig voor de veerdiensten, voor het afvoeren van zieken en gewonden over pontons met loopbruggen, terwijl op sommige plaatsen in de havens houten dukdalven en zelfs losse palen nodig zijn ten behoeve van de goede navigatie van binnen- en zeeschepen bij glooiingen, haveningangen, sluizen enz.

De oevers van de rivier en van de havens, waar zich geen kademuren bevinden, worden beschermd door glooiingen van basalt- of betonzuilen. De kademuren zelf behoeven regelmatig controle op zettingen en eventuele beschadigingen. Tenslotte moeten de havens op diepte gehouden worden. De dagelijkse getijbeweging heeft ten gevolge dat tweemaal per dag, bij vloed, zout water de rivier op stroomt, waardoor het door de Rijn afgevoerde slib uitvlokt en eerder neerslaat. Afhankelijk van de mate van aanslibbing en de behoefte ten aanzien van de diepgang van de te verwachten schepen wordt een baggerprogramma opgesteld. Met de gebaggerde specie worden veelal industrieterreinen opgespoten en bouwrijp gemaakt. Van dit alles verschaft de Technische Inzending een boeiend overzicht. Ter illustratie is een aantal modellen van baggerwerktuigen opgesteld.

Een maquette van een ventilatiegebouw van de Maastunnel geeft duidelijk het hoe en waarom van dit gebouw weer. Gegevens van de constructie met langs- en dwarsdoorsneden, met vermeldenswaardige verkeersgegevens, voltooien dit onderdeel. Een plattegrond van Rotterdam in zijn huidige stand van herbouw, ontwikkeling en uitbreiding toont met behulp van lichteffecten aan, wat sinds 1945 in de stad is opgebouwd, welke uitbreidingen de stad en de havens hebben ondergaan en wat de toekomstplannen zijn. Tenslotte wordt de loop van het spoorwegnet door de stadsplattegrond gegeven. Een volgende wand geeft een samenvatting van de Rijksverkeerswegen te land naar de havenstad Rotterdam; daarop aansluitend wordt het binnenlands verkeer te water, in casu de Rijnvaart, naar voren gebracht. De Rijkswaterstaat laat vervolgens zien hoe het regiem van de Rijn is van Pannerden tot Hoek van Holland bij hoge en lage waterstanden. De reden van de afsluiting van de Botlek en de Brielse Maas wordt uiteengezet. Deze afsluiting dient om het verzilten van het binnenwater tegen te gaan en de zoute kwel in de omliggende polders te voorkomen. Deze zoute kwel berokkent namelijk grote schade aan landbouw en veeteelt. Voorts dient deze afsluiting om de zee bij stormtij een toegangspoort tot het land te ontnemen.

Hierna treedt men een ruimte binnen, waar het baggeren uitvoerig behandeld wordt. In een horizontale en verticale beeldgrafiek wordt het baggerwerk weergegeven, dat in de laatste 50 jaar in opdracht van de gemeente is verricht ten behoeve van het aanleggen van nieuwe havens, daar de diepgang van de zeeschepen de laatste decennia vergroot is. Met deze baggerspecie werden weer industrieterreinen, het Kralingse Bos en andere gedeelten van de stad opgehoogd. Duidelijk blijkt ook hieruit de groei van de stad in de laatste halve eeuw. Op een simpele plattegrond van de haven is de gehele baggervloot weergegeven, die uitsluitend nodig is voor het jaarlijkse onderhoudsbaggerwerk. Werd in 1901 300.000 kubieke meter specie verzet, thans wordt gerekend op het tienvoudige, een jaarlijkse hoeveelheid van 3.000.000 kubieke meter.

Een grote wand van de Rijkswaterstaat geeft de ontwikkeling aan van de Nieuwe Waterweg, de doorgraving bij Hoek van Holland naar ontwerp van de grote Caland. De opzet was, dat na deze doorgraving het afkomende Rijnwater de vaarweg op voldoende diepte zou houden. Geheel vanzelf is dit echter niet gegaan. Pas toen de door stoom gedreven baggermolen zich ontwikkelde en de Nieuwe Waterweg op grotere diepte gebracht kon worden, bleek, dat het inzicht van Caland juist was geweest, daar thans de Nieuwe Waterweg (grotere) diepte weet te behouden en er van verzanden geen sprake meer is. Ter illustratie is een aantal modellen van baggerwerktuigen opgesteld. Tenslotte geeft een inzending van de "Vereniging Centrale Baggerbedrijf" een overzicht van wat de huidige baggerfirma's op hun gebied in binnen- en buitenland presteren. Een model van een zandzuiger in werking vormt hier zeker het pièce de milieu. Rotterdam met zijn havens en zijn rivier, met zijn havenuitbreidingen in de toekomst, vormt een belangrijk gebied voor deze bedrijfstak, zodat deze Technische Haveninzending door de inzending "Vereniging Centrale Baggerbedrijf" op waardige wijze wordt afgesloten.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

11 April 2019