Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De ridderdagen Rotterdam 1926

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
De ridderdagen Rotterdam 1926

In navolging van de ridderdagen Amsterdam 1924 en het fonds "Ridderdagen 1924" dat eruit geboren werd, vormde zich te Rotterdam een comité om ter gelegenheid van de algemene vergadering van de Bond van Ridders M.W.O. (Militaire Willemsorde) beneden de rang van officier op 18 juli ook hier ter stede bedoelde ridders der Militaire Willemsorde enige aangename dagen te bereiden. Een en ander geschiedde op initiatief van het erecomité van de Bond van Ridders M.W.O. beneden de rang van officier, bestaande uit de heren H.N.A. Swart, luit.-generaal b.d. O.-I. L. (leger); S.H. Schutstal van Woudenberg, generaal-majoor b.d. O. -I. L.; Th. J. Veltman, kolonel der inf. b. d. O. -I L.; C. van Lennep, oud-directeur der Nederlandse Uitvoer-Maatschappij en H.R. Boeree, majoor der art. b.d.

Het was niet gemakkelijk de geldmiddelen bijeen te brengen, gelet op de vele andere gelegenheden, waarbij om geld wordt gevraagd. Dankzij de grote medewerking van tal van warmvoelende vaderlanders in den lande, en dus ook sympathiserende met de ridders M.W.O., kregen de feestelijkheden kans van slagen. Niet vergeten mag worden, dat door de heer C. van Lennep persoonlijk werd medegewerkt om aan de nodige financiën te komen. De directie der H.A.L. (Holland Amerika Lijn) stelde om te beginnen haar directieboot Columbus ter beschikking van het comité voor een rondvaart door de havens, terwijl het korps mariniers zijn medewerking toezegde, en het bestuur van de Kon. Roei- en Zeilvereniging "De Maas" gaarne in haar sociëteits-lokalen gastvrijheid aanbood. Achtenzestig ridders van buiten Rotterdam gaven gehoor aan de oproep. Reisgeld en verblijfkosten werden de meesten vergoed. Wegens de verre reis moesten drie ridders de dag tevoren reeds te Rotterdam aankomen, wilden zij alle feestelijkheden meemaken. Ook nu waren er twee hulpbehoevende ridders.

Zaterdag 17 juli werden de ridders ontvangen in de daarvoor door de directie der Nederlandse Spoorwegen welwillend ter beschikking gestelde 1e klasse wachtkamer van het D.P. (Delftse Poort) station. Bij deze ontvangst sprak de heer H.G.J. de Monchy een welkomstwoord. Spreker uitte er zijn vreugde over, dat de ridders te Rotterdam hun bondsvergadering zouden houden, en hij vertelde, dat een commissie om de ridders een feestelijke ontvangst te bereiden spoedig gevonden was. Eenieder was verheugd de ridders enige aangename feestdagen te kunnen bezorgen. De voorzitter van de Bond, de heer J. van Loggum, dankte het comité namens de ridders, Hij was ervan overtuigd, dat de ridders naar deze feestdag reikhalzend hadden uitgezien en hij geloofde, dat het comité grote voldoening ervan zou hebben, dat het een feestelijke dag bezorgde aan hen, die eens meer dan hun plicht hadden gedaan; hij hoopte tevens, dat het erin slagen zou de fondsen tot steun dezer oudgedienden een stoot omhoog te geven. Spreker dankte voorts de directie der Nederlandse Spoorwegen voor het beschikbaar stellen van de wachtkamer en zette met een driewerf hoera voor het comité de feestdag in.

Met de tamboers en pijpers van het korps mariniers voorop, geëscorteerd door bereden politie, ging het van het stationsplein af, door de zon-beschenen straten van de stad, naar het stadhuis voor de officiële ontvangst in de zetel van het gemeentebestuur. En de tamboer-maître, sergeant-majoor Witteveen, liep martialer dan ooit, en zwaaide zijn baton op zijn zwierigste wijze voor zijn troepje, dat roffelde en peep voor de ridders, die in "Den Oost" hun leven hadden gewaagd voor ons koloniaal bezit. Met de commissie van ontvangst, bestaande uit de heren H.G.J. de Monchy, reserve-kapitein van speciale diensten W.H. van 't Hoogerhuis, eerste luitenant Wolthuis, en reserve eerste luitenant van speciale diensten D.J. Tyssens voorop, werd het raadhuis binnengemarcheerd. Op het stadhuis sloten kolonel Veltman, overste Oele, majoor Dutry van Haeften, kapitein Van Hemert tot Dingshof, en de overige comitéleden zich bij het gezelschap aan, dat zich in de grote burgerzaal verzamelde, waar het door de burgemeester werd begroet.

Kolonel Veltman nam het woord, bij afwezigheid van de eerste voorzitter van de bond, de gepensioneerde luitenant-generaal H.N.A. Swart. Hij zei, dat zij die hun plicht hadden gedaan om ons koloniaal bezit, waarvan toch de welvaart van onze eerste koopstad des lands afhangt, te handhaven en te versterken, het zich tot een eer kunnen rekenen hier namens de burgerij ontvangen te worden. Voor deze onderscheiding danken zij het hoofd der gemeente. De blijde herinnering, die de ridders zullen blijven bewaren aan Rotterdam, zal gepaard gaan met een herinnering aan de persoon van de burgemeester. Burgemeester Wytema dankte voor deze woorden, die in de mond van kolonel Veltman een bijzondere betekenis hebben. Hij ontvangt hier dikwijls grote binnen- zowel als buitenlandse congressen, maar die komen hier als massa, als verzameling. Van dit gezelschap heeft iedereen al individueel daden van betekenis verricht en getoond, dat men niet in hoogheid behoeft te zijn gezeten om iets groots te doen. Hartelijk heette spreker de gasten welkom in Rotterdam. Dan speelde het orgel het Wilhelmus, en daarna werd het stadhuis bezichtigd en werden in de gangen naast de burgerzaal verversingen aangeboden.

Om half een stelde het muziekkorps van de R.E.T.M. (Rotterdamse Elektrische Tramweg Maatschappij) zich voor het stadhuis op om de ridders naar de officieren-sociëteit te brengen, waar het noenmaal werd gebruikt. De voorzitter van het comité, de heer J.T. Wilkens, heette allen welkom en hij sprak de hoop uit dat de ridderdagen goed mochten slagen. Hij dankte de heer Gips, directeur van de H.A.L., mede aanzittende, voor het beschikbaar stellen van de Columbus voor de rondvaart. De voorzitter van de Bond, de heer Van Loggem, las een telegram voor dat door hem ontvangen werd van de gepensioneerde luitenant-generaal Swart, waarbij Zijne Excellentie de ridders aangename dagen toewenste. Om half drie werd de tocht aangevangen met de Columbus van de H.A.L., voor de bezichtiging van de havens.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

30 Januari 2023