Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Verslag van de politiegeneesheer omtrent het medisch toezicht op de prostitutie gedurende het jaar 1883

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Verslag van de politiegeneesheer omtrent het medisch toezicht op de prostitutie gedurende het jaar 1883

Hertaling.

Het sanitair toezicht op de prostitutie verschilde in aard en vorm in geen opzicht van dat van de voorgaande jaren. Het verslag kan zich dus bepalen tot de eenvoudige opsomming der getallen, die vergeleken met vroegere cijfers een gemakkelijke voorstelling verschaffen kan van de betekenis, die deze hygiënische maatregel voor de algemene volksgezondheid heeft. Op 31 december 1883 bedroeg het aantal prostituées die in de negen zogenaamde getolereerde huizen (bordelen) woonden 69 en dat der op zichzelf wonende publieke vrouwen 399, samen 468.

Evenals vroeger werden wekelijks de bordelen door de politiearts, vergezeld van een inspecteur van politie 1ste klasse bezocht en een geneeskundig onderzoek ingesteld naar de gezondheidstoestand van de inwonende vrouwen. Het bovengenoemd getal leverde het geringe cijfer van 29 op, die ter behandeling in het ziekenhuis aan de Hoogstraat moesten worden opgenomen. Elk jaar bleek het, dat de vrouwen die in de bordelen wonen, een veel gunstiger ziektecijfer opleveren, dan alle andere vrouwen die zich aan geslachtsprostitutie overgeven. Van de op zichzelf wonende vrouwen was 190maal de opname in het ziekenhuis noodzakelijk. De overige 122 opnamen golden de zieke vrouwen onder hen, die zich heimelijk aan prostitutie bleken over te geven (70) en de vrouwen die uit den vreemde overkwamen met het doel om door dit bedrijf in hun onderhoud te voorzien met 52, tezamen 341. Het totaal cijfer der visitaties bedroeg in 1883 het hoge cijfer van 15.309, te weten bij de in bordelen wonende 3478 en bij de op zichzelf wonende 11.421. Bovendien werden onderzocht de clandestiene prostituées 104, en de vrouwen die zich, al of niet vreemdelinge, vrijwillig aanmeldden met een aantal visitaties van 306, tezamen 15.309. (Het aantal visitaties bedroeg in 1878 7504, in 1879 11152, in 1880 11.982, in 1881 12.425, in 1882 14.522.)

Gedurende de loop van 1883 hadden 341 opnamen in het ziekenhuis aan de Hoogstraat plaats. Dit cijfer maakt met de 36 verpleegden die op 1 januari 1883 in behandeling waren, een aantal van 377, die gedurende het afgelopen jaar, door de geneesheer van dit gesticht werden verpleegd. De volgende vier rubrieken laten zien welke redenen tot de afzondering aanleiding gaven, hetzij in het belang der algemene gezondheid of in dat van de individuen zelf:

Gevoeglijk zou het verslag omtrent de politiegeneesheer kunnen eindigen bij het opsommen van deze cijfers. Een mededeling der overige bezigheden aan het ambt verbonden, zoals het vorig jaar aan het slot van ons verslag plaatsvond, kan ditmaal achterwege blijven, omdat de cijfers van het afgelopen jaar met een even groot voorafgaand tijdsverloop niet noemenswaard verschillen.

Slechts enkele aantekeningen tot slot.

Evenals vroeger kwam ook nu het feit veelvuldig voor dat vrouwen van elders komende, zich bij de afdeling prostitutie der stedelijke politie aanmeldden, teneinde, overtuigd van hun ziekte, in het gesticht aan de Hoogstraat te worden verpleegd. Bij het heersen der pokkenepidemie meldden zich vele publieke vrouwen aan, teneinde zich te doen revaccineren. Zelfs deed de houdster van een publiek huis een aanvraag om de 16 bij haar inwonende vrouwen deze operatie te doen ondergaan. Eén echter in dit groot gezin bleek te laat te zijn ingeënt. Zij kreeg pokken en herstelde. Nog twee gevallen van pokken kwamen in getolereerde huizen voor, waarvan één lijderes stierf. Van de op zichzelf wonende prostituées zijn 5 door pokken aangetast en is er eveneens één overleden. Eén der laatstgenoemden kreeg mazelen en herstelde.

Wij sluiten ons jaarverslag met de opmerking, die wij niet mogen onderdrukken, dat van oppositie tegen de nuttige maatregel van het sanitair toezicht van de zijde der vrouwen zelf zo goed als geen sprake was en dat zeer velen zelfs, door een zeer getrouw verschijnen bij de visitatiebureaus het bewijs leverden, dat zij een maatregel weten op prijs te stellen, die niet alleen voor de gezondheid der grote maatschappij, maar ook voor het lichamelijk welzijn van deze ongelukkigen, van het allergrootste belang is.

Rotterdam, april 1884.

C.H. Eshuys,

Politiegeneesheer o.a. belast met het medisch toezicht op de prostitutie.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

10 Juli 2020