Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Ampliatie en alteratie op de Ordonnantie van de Wisselbank d.d. 5 februari 1754

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Wisselbank en klik op ENTER
Ampliatie en alteratie op de Ordonnantie van de Wisselbank d.d. 5 februari 1754

Hertaling.

Zo Schout en Burgemeesters en Schepenen der stad Rotterdam de klachten die door de bedienden van de Wisselbank van deze stad zijn geuit aandachtig hebben beschouwd, dat enige personen die geld in de zakken van de Wisselbank brengen, zeer dikwijls negligeren om in de zakken briefjes te doen, waarop de naam is gezet, van degene van wie dat geld komt, noch de som is geëxprimeerd, die in de zak zou moeten zijn, waardoor dan wordt veroorzaakt dat wanneer in zodanige zakken geldtekort wordt bevonden, of ook wel vals geld in plaats van goed geld, men niet kan weten, van wie de zak gekomen is, en deze som noch het supplement, noch goed in plaats van vals geld kan worden gevorderd.

Dat ook wel enige mensen, niettegenstaande dat wel briefjes van hen in de zakken worden gevonden, echter weigeren het deficiënte geld te suppleren, of voor vals geld goed te geven; zo is het, dat de eerdergenoemde Heren van de Wet, op advies van de Vroedschap van deze stad, die dat eveneens in orde wil brengen, hebben goedgevonden en te kennen hebben gegeven de Ordonnantie van de Wisselbank in deze stad te ampliëren en te altereren, zoals als volgt geamplieerd en gealtereerd:

Dat vanaf nu al degenen, die in de toekomst in eigen persoon, of door anderen op hun naam geld in de Wisselbank van deze stad brengen of zenden, zoveel briefjes zullen moeten meebrengen als er zakken zijn, op welke briefjes zal moeten zijn geëxprimeerd de kwaliteit en de kwantiteit der speciën, die in de zak zitten, de datum waarop het geld wordt ingebracht, mitsgaders de naam van degene van wie dat geld komt, welk briefje vervolgens door een van de kassiers of bankbedienden in presentie van de brenger in de zak zal worden gedaan, en als naderhand in die zak geldtekort wordt bevonden, zal dat moeten worden gesuppleerd door degene, wiens briefje daarin zal worden gevonden, zoals ook door die persoon in plaats van het daarin gevonden valse geld goed geld zal moeten worden gegeven, en zal het valse geld dat op de Wisselbank is aangetoond aan stukken moeten worden gesneden, en de stukken moeten tegen goed geld overhandigd worden.

Alles na voorafgaand klokgelui van het Raadhuis van deze stad gepubliceerd op de 5de februari 1754. Present de Heren en Mr. Paulus Boogaert van Alblasserdam Schout, Mr. Jean Bichon Heer van IJsselmonde Burgemeester, Mr. Petrus Leonardus Jens en Gualtherus Twent Hennequin Schepenen.

Met medeweten van mij als secretaris,

W.W. van Berckel.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

27 Februari 2019