Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het ontstaan van Rotterdam volgens de kroniek van De Raadt en/of Rotshouck en de kroniek van Van Waerschut

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Crooswijk en klik op ENTER
Het ontstaan van Rotterdam volgens de kroniek van De Raadt en/of Rotshouck en de kroniek van Van Waerschut

Wanneer en door wie Rotterdam gesticht zou zijn is onzeker. Maar dat Rotterdam genoemd is naar de Rotte staat vast.

De Rotte spruit uit (verrot) modderig veenland en de gronden van de naar haar genoemde stad waren en zijn ook rot en week. Deze Rotte mondt via de stadssluizen uit in de Maas. Het is buiten twijfel dat de plaats, waar Rotterdam nu is gelegen, verrot voorland is geweest, waar het Maaswater over vloeide en spoelde.

ericrdam4 (56K)

lokatieduifhuis (34K)

Bovenste afbeelding:

Locatie van 't slot Bulgersteyn bij de plaat genaamd het Roode Zand.

Rechts er van de Rotte en rechts boven de toltoren of wachttoren, het zogenaamde Duifhuis van Crooswijk

Onderste afbeelding: 18e eeuw

duifhuiscrooswijk (22K)

1412

Duifhuis / Huis te Crooswijk, nu begraafplaats Crooswijk

De oude dijk liep met een kromming naast slot Honingen aan de Maaszijde voorbij het slot Honingen en verder tot aan het kasteeltje te Crooswijk, dat het Duifhuis genoemd werd. Aan dit Duifhuis lag toen het verlaat of de sluis, waar het Rottewater mede door werd afgevoerd, waarvan de dorpel en de houten vloer van de sluis in 1664 nog in de grond lagen. Vanaf deze sluis, te weten aan de overzijde van het Duifhuis, daar liep deze oude dijk, nu (1664) Blommersdijk en Beukelsdijk genaamd, verder, tot de dijk of kromme elleboog, die aan het eind van Beukelsdijk aan de overzijde van de Delfshavense Schie lag. De Havense Schie was er toen nog niet.

Deze eerdergenoemde oude dijk is de Maasdijk geweest. Dat valt op te maken uit de overgebleven wallen, die er binnen de oude dijk nog zijn, vanwege het doorbreken. Want hij is op verscheidene plaatsen doorgebroken geweest. Uit oude stukken valt nog op te maken dat deze oude dijk van het kasteeltje te Crooswijk, dat er tot behoud van de sluis was, gelopen zou hebben tot naast Ouderschie en bij het huis te Spanien (Spangen) tot onder de poort van Schiedam of heerlijkheid van Matenesse.

dijkenkastelenrdam (43K)

Dijken en kastelen rondom Rotterdam

En naderhand is de tegenwoordige Maasdijk gemaakt, beginnende vanaf het kasteel Honingen tot aan Schiedam, waarmee toen de inham of het land, dat hieraan voorafgaand door de Maas was overvloeid, is ingedijkt. En in deze inham of op dit nieuw ingedijkte land aldaar is toen de stad Rotterdam gebouwd. De sluis, die eraan voorafgaand te Crooswijk was, die is toen in de nieuwe dijk gelegd, waardoor de rivier de Rotte toen haar afwatering in de Maas heeft gekregen. Bij die sluis zijn enige huizen gemaakt, waar Rotterdam ontstaan zou kunnen zijn. Maar wanneer dit precies geschied is, is (in 1664) in geen beschrijving terug te vinden.

In het jaar 1296 was graaf Jan van Henegouwen voogd van zijn neef Jan van Holland, die uit Engeland naar Zeeland gekomen was. Jan van Henegouwen ontbood zijn neef naar Dordrecht te komen om het regiment aan hem over te dragen. Daarop zei graaf Jan van Holland: "komt tot my met 100 man op een vrygeley tot Rotterdam". Waarop de graaf Jan van Henegouwen in het bijzijn van de heren van Dort antwoordde: "daar en is geen vyandschap tussen ons beyden, dus en behoeve ik geen geleyde". De heren van Dort zeiden daarop: "Gnadige heere, believe u te reyzen tot Rotterdam by uwen neve den graaf van Holland, wy zullen uw geleyden en met u reyzen, met alle onze magt". In dezelfde tijd was er grote twist en tweedracht tussen de Hollandse en de Zeeuwse heren. Zo het scheen was de graaf niet genegen in een vaste Hollandse stad te komen, maar in een open en vrije plaats, zoals Rotterdam in die tijd was.

Want, omtrent 32 jaar nadien, hebben de Rotterdammers in het jaar 1328 van de 19de graaf van Holland in het 23ste jaar van zijn regering hun eerste stadsprivilege verkregen. Zij hebben en voeren het wapen van deze graaf tot zijn eer en gedachtenis. Hij stierf op 7 juni in 1337 en werd te Valencijn in Henegouwen begraven, toen hij zijn landen omtrent 33 jaar berecht had. Zijn zoon Willem IV, graaf van Oostervant, werd de 20ste graaf. Zijn vrouw was Johanna, de oudste dochter van de hertog Jan van Lotharingen, Brabant en Luxenborg. De drie van die naam hadden geen kinderen.

De volgende kopie van zekere brief is gepasseerd en gezegeld door schepenen binnen Rotterdam in het jaar 1340:De bovengenoemde kopie is bevonden met de principale brief van woord tot woord te accorderen, waaruit lichtelijk op te merken is wat Rotterdam in de genoemde tijd voor een plaats was.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

9 November 2015