Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Criminele eis op en jegens Jacob Zuylen van Nievelt

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Criminele eis op en jegens Jacob Zuylen van Nievelt

Hertaling.

Strafeis van de procureur-generaal van Holland, Zeeland en West-Friesland op en jegens Jacob Zuylen van Nievelt, gewezen officier van de stad Rotterdam.

Amsterdam, anno 1691,
Door Willem de Koep,
Boekverkoper.

De eerder vermelde procureur-generaal deelde mede, en de waarheid is zo, dat ofwel de gedaagde en verweerder in dezen zich in zijn eerder genoemde ambten en bedieningen, had behoren te gedragen

Zoals het een vroom, getrouw en eerlijk officier en regent, betaamt

En dat hij zijn beëdigde commissie en instructie in alle delen punctueel zou volgen.

Door voorlopige informatie, onder ede afgenomen wordt geconstateerd,

Dat de gedaagde daarentegen

Is vergeten zijn plicht, eer en eed

Deze in diverse opzichten heeft overtreden

Onmiddellijk nadat hij officier was geworden heeft hij

De van hem verlangde zogenaamde criminele rol

Waarop alle personen die werden gedagvaard

Gehouden in zijn particuliere bewaring

En opgeborgen in een kistje achter zijn zitplaats

In de muur van de kamer van de schepenkamer ingemetseld

Waartoe niemand buiten zijn persoon toegang heeft gehad.Hij had op die rol alle personen gezet,

Die of vanwege geweld, straatschenderij,

Of die bij de hoeren gevonden waren,

Of die door dergelijke oorzaak door hem beschuldigd werden

En voordat de veroordeelden vanuit het raadhuis

De opgelegde boete mochten gaan betalen

Zonder enige borgtocht in aanmerking te nemen,

Zijn voor de jaren 1663 of 1664 nooit dergelijke rollen in gebruik geweest,

Maar alle zaken van de officier voor deze tijd zonder onderscheid op de publieke officiersrol gezet,

Waartoe een ieder die er belang bij had, ter secretarie vrij toegang had,

Dat ook nog van de respectievelijke veroordelingen geen enkel extract of vonnis uitgegeven heeft kunnen of mogen worden.

Gelijk ook de gedaagde in dezen op de rol geen enkele advocaat of procureur heeft willen toelaten, die door hem in persoon waren gedagvaard te beschermen en te dienen.

Hij wilde in het geheel niet toelaten dat door hen enige notulen, presentaties of pleidooien betreffende zijn verzoek werden gehouden.

Maar integendeel liet hij die advocaten en procureurs onmiddellijk bij hun binnenkomst met hun meesters door scherpe bejegening afweren en buiten staan,

Meedelende dat het buitengewone zaken waren, waarbij hij geen advocaat of procureur toeliet, En dat de gedaagden hun zaken in eigen persoon moesten verdedigen.Hij heeft dan de gedaagden onmiddellijk op artikelen gehoord,

Zodat gewone uitvoerders van hun meesters zaken, geen groot succes tegemoetzagen,

Vanwege de grote autoriteit die de eerdergenoemde officier over de schepenen uitoefende,

Dat hoewel het de plicht van de gedaagde in dezen was,

Niet alleen als baljuw, maar ook als regent van de eerdergenoemde stad Rotterdam, het los,

lichtvaardig ongebonden en nutteloos zweren, en misbruik van Gods heilige naam,

En alle meineed te weren, mitsgaders alle zodanige uitingen te doen straffen,

Hij, gedaagde zijn plicht en ambt overtredende, zonder zelfs de lieden aan te kijken, hen heeft gebracht tot lichtvaardig en nutteloos zweren, en zomede tot meineed, en hij heeft zich daarvan naar zijn fantasie bediend.

Zoals hij gedaagde trachtte iemand te brengen in de vroedschap of het bestuur van Rotterdam

Van hen alvorens heeft geëist,

Dat ingeval zij op de nominatie stonden op de vacant zijnde vroedschapsplaats te worden gebracht en gekozen te worden,

Zij moesten beloven in alles de mening van de gedaagde te volgen,

En deze lieden werden daartoe verplicht door een plechtige eed af te leggen,

En daarvan geëist en genomen schriftelijke acte door hen die ondertekend hebben,

En in het bijzonder op de 14de november 1687, door Egidius Groeninx,

Daarbij heeft dezelfde Groeninx onder ede beloofd, onder andere,

Dat hij in alle getrouwheid zou overeenstemmen met de heren burgemeester Roosemale en Jacob Zuylen van Nievelt gedaagde in dezen.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

12 December 2021