Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Geschiedenissen uit de Buitendienst van Maasoord in 1926

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Geschiedenissen uit de Buitendienst van Maasoord in 1926

Sch., deze man was door de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst naar het Consultatiebureau verwezen. Hij was 4 jaar geleden op "Maasoord" verpleegd wegens achterlijkheid. Het zou thans, volgens zijn familie, noodzakelijk zijn, dat hij weer werd opgenomen. Bij onderzoek bleek, dat, hoewel Sch. enigszins vreemd deed, zijn opname geenszins noodzakelijk was. Er zat een drijven van zijn kinderen achter, die, toen de moeder in het ziekenhuis ter verpleging was opgenomen, de vader ook graag het huis uit wilden hebben, omdat hij aanmerkingen maakte op zijn dochter van 20 jaar, die, in plaats van het huishouden naar behoren te doen, liever 's morgens lang te bed bleef en 's avonds laat thuiskwam. In dit geval werd opname voorkomen en kon, door geregelde bezoeken aan het gezin, de orde gehandhaafd blijven en de vader beschermd worden tegen zijn kinderen, tegen wie hij niet opgewassen was. Het optreden van de dochter was echter zo brutaal, dat zij ongeveer één maand later nog weer eens een poging deed om haar vader te laten opnemen; ditmaal via de politie. Ook nu weer kon door onze bemoeiingen deze poging verijdeld worden. Na thuiskomst van de moeder keerde de rust in huis terug. Patiënt zoekt echter nog steeds bij ons bescherming als er moeilijkheden zijn.

De V. is een patiënte met vervolgingsideeën, die in de inrichting geen moeilijkheden geeft voor de verpleging. Geprobeerd is, om haar met financiële steun naar haar ouderlijke woning te laten gaan. Zij moet echter steeds gerustgesteld worden. Door een groot aantal bezoeken (54) was dit te bereiken; het gelukte om patiënte 7 maanden achtereen met verlof in Rotterdam te laten doorbrengen. Toen wegens ziekte van de verpleegster de bezoeken enige keren moesten worden overgeslagen, was hiervan het gevolg, dat patiënte naar de inrichting moest terugkeren. Na 2 maanden kon zij opnieuw vertrekken. Verondersteld mag worden, dat zonder steun onzerzijds het omgekeerde het geval was geweest en patiënte in plaats van het grootste gedeelte van het jaar in de maatschappij, deze tijd op "Maasoord" had doorgebracht.

M., een 67-jarige patiënte, komt na haar vertrek uit de inrichting bij haar gehuwde dochter in huis. Al spoedig blijkt, dat er grote moeilijkheden ontstaan, die voor een gedeelte aan patiëntes psychische toestand te wijten zijn, anderdeels veroorzaakt worden door het feit, dat de moeder sinds jaren zeer slecht met haar schoonzoon overweg kan. Een verzoening is niet tot stand te brengen en samenwonen blijkt onmogelijk. Aangezien het huis vroeger door de moeder gehuurd was en de gehuwde dochter later bij haar was komen inwonen, is de enige weg de dochter te bewegen het huis te verlaten. De tegenstand is zo groot, dat niet alleen de dochter, maar ook de buren, die zij op haar hand heeft weten te krijgen, op intrekking van het verlof van patiënte aandringen. Door onze bemoeiingen verlaat de dochter nochtans het huis en wordt het alleen wonen van de moeder mogelijk gemaakt door haar financieel te steunen. Nadat de dochter vertrokken was, bleef het voortdurend met patiënte goed gaan.

St., een patiënte, die voor korte tijd op "Maasoord" verpleegd werd en met verlof naar huis gaat, heeft kennisgemaakt met een patiënte van een rustig dag paviljoen, die sedert 1909 in de inrichting vertoefde. Zij vraagt of deze patiënte bij haar mag komen inwonen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een kleine vergoeding voor kleding (f 4,-). Een dergelijk verzoek is alleen dan voor inwilliging vatbaar, wanneer er toezicht gehouden wordt. Mejuffrouw St. zou niet alleen in de maatschappij hebben kunnen zijn, zodat hier een bijzonder gunstige regeling is getroffen.

De H., een achterlijk meisje, sinds 1918 op "Maasoord". Herhaaldelijk werd zij voor korte tijd met proefverlof naar huis gezonden. Aan de Buitendienst blijkt, dat het best mogelijk is, dat zij voor langere tijd kan thuisblijven, hoewel haar moeder, maar vooral een zuster, hiertegen ongemotiveerde bezwaren hebben. Op 19 mei 1926 vertrokken, is zij, dankzij het toezicht, niet weer teruggekeerd. Haar familie vindt het nu niet meer bezwaarlijk, dat zij thuis is. Hieruit blijkt, dat niet op de berichten van de familie alleen kan worden afgegaan. Wanneer de familie tot een proefneming kan overtuigd worden, blijkt het soms heel goed te gaan.

L. Enige malen zijn wij in de gelegenheid geweest bij psychosen na het kraambed de gunstige invloed van vertrek uit de inrichting te zien. Bijzonder mooi verliep het geval van een patiënte met een puerperaal psychose, waar zich na een exaltatiestadium van ongeveer één maand een min of meer stuporeuze toestand had ontwikkeld, waarin de laatste 2 maanden geen verandering was gekomen. Proefverlof werd overwogen. Dit was alleen mogelijk bij zeer goed toezicht thuis, waarvoor in dit geval de man de aangewezen persoon was. Aangezien deze alleen thuis kon blijven, indien het loon, dat hij moest derven, vergoed werd en de werkgever alleen te vinden was voor verlof met stilstand van loon, heeft de vereniging een bedrag aan steun gegeven, dat daarmee gelijk was. Na thuiskomst is deze patiënte onmiddellijk verbeterd en was na 14 dagen zover hersteld, dat de man zijn gewone bezigheden kon hervatten. Een maand daarna kon deze vrouw weer zelfstandig het huishouden doen. De genezing bleef tot heden bestendigd.

Sch…..s. Een jongen, 28 jaar oud, is zijn gehele leven in verschillende inrichtingen verpleegd, de laatste 7 jaar op "Maasoord". Voor hem werd een betrekking als tuinknecht voor de zomermaanden gevonden, waarin hij weliswaar goed voldeed, maar ontslag kreeg wegens beëindiging der werkzaamheden. Dit nu is het moeilijke ogenblik; zo iemand kan zelf geen ander werk vinden of neemt iets aan, waarvoor hij niet geschikt is. Met hulp van de vereniging werd hij geplaatst in het havenbedrijf, juist op het ogenblik, waarop hij zelf besloten had naar "Maasoord" terug te keren. Hij heeft nu een vaste positie en een behoorlijk loon, waarvan hij zelfs overhoudt. Zijn spaarduiten worden voor hem beheerd en alles gaat naar wens.

Sp. Deze patiënte, die meer dan 10 jaar psychotisch is geweest, heeft absurde waanideeën van vergiftiging en vervolging, met hallucinaties op verschillende zintuigen. Haar opname geschiedde op aandringen van de buren, die zich daartoe tot de officier van justitie hadden gewend. Na ongeveer 3 maanden verpleegtijd, waarin geen verandering der ziekteverschijnselen was opgetreden, maar waarbij ook was komen vast te staan, dat de patiënte ongevaarlijk was voor zichzelf en haar omgeving, stonden wij voor de keuze om óf de internering voort te zetten, óf nog eens een proef te nemen met haar weg te zenden, maar dan in een ander milieu. Tot het laatste werd besloten, nadat de echtgenoot, die zijn vrouw zeer gaarne ontslagen zag, op ons verzoek een andere woning had gehuurd. Na overleg met de officier van justitie is patiënte naar huis vertrokken. Door haar geregeld te bezoeken, haar leiding te geven en haar familie voor te lichten, is het tot heden gelukt er voor te zorgen, dat zij niet met haar buren in conflict komt. Bovendien blijkt, dat zij, niettegenstaande haar ziekteverschijnselen, zeer goed in staat is om voor haar huishouden te zorgen, zodat de gang van zaken niet alleen voor haar, maar ook voor haar echtgenoot alleszins bevredigend is.

L. Een bewijs, dat het slagen der reclassering van een patiënt voor een groot gedeelte afhankelijk is van de plaatsing in de maatschappij, levert deze patiënte, een dienstbode, voor wie in de loop van het verslagjaar 3 maal een betrekking werd gezocht. De eerste twee keren liep dit streven op een mislukking uit, nadat patiënte respectievelijk 4 dagen en tweeënhalve maand in een dienst was geweest. Beide keren moest zij, die geen enkel familielid heeft, weer in de inrichting terugkeren. Wij hadden echter de overtuiging gekregen, dat dit niet slagen niet aan haar te wijten was en hadden gegronde reden om succes te verwachten, indien voor haar een gepaste plaats te vinden zou zijn. Deze verwachting is in vervulling gegaan. Sedert juni 1926 toch bevindt zij zich in een dienst, waarin zij tot grote tevredenheid van zichzelf en haar mevrouw werkzaam is. Patiënte blijft geregeld contact met ons houden en komt herhaaldelijk onze raad vragen, omdat zij niemand anders heeft, tot wie zij zich wenden kan.

Br. Het volgende geval toont aan de mogelijkheid om zogenaamd chronische gestichtsbewoners in de maatschappij terug te plaatsen, wanneer men bekend is met de juiste familieverhouding, waaronder betrokkene bij ontslag komt te leven. Voor een oude man, die sinds 10 jaren in de inrichting verbleef, werd overleg gepleegd met een gehuwde dochter; haar werd voorgesteld haar vader op proef enige tijd bij haar te laten inwonen. De dochter ging gaarne op ons voorstel in, mits patiënt onder ons toezicht bleef. Aanvankelijk wilde deze patiënt, die zo gewend was aan het gestichtsleven, van de voorgestelde verandering niets weten, later gaf hij op onze aandrang toe. Het resultaat was verrassend. Sinds januari 1926 bevindt hij zich in zijn nieuwe omgeving. Hij zou niet meer weg willen en zijn dochter zou hem niet meer willen laten vertrekken.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

20 Maart 2021