Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het Kralingse Bos

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Het Kralingse Bos

Hertaling.

Het Kralingse Bos werd voorheen de Kralinger Hout genoemd.

In de zomer van 1911 nam de gemeenteraad van Rotterdam een zeer belangrijke beslissing, namelijk om de laag gelegen landen rondom de Kralingse Plas aan te leggen tot een bos. Inderdaad werd hiermee het besluit genomen tot een reuzenwerk, dat moet dienen, om aan het gebrek aan natuurschoon van onze stad zeer belangrijk tegemoet te komen, om aan de bevolking van Rotterdam een plaats te schenken, waar ze zich, na moeizame arbeid, zal kunnen ontspannen in de vrije natuur. We spraken van een reuzenwerk en terecht. Het gehele plan van aanleg toch omvat een oppervlakte van 400 ha ofwel 4 miljoen vierkante meter.

Gaat men na, dat de oppervlakte van het Park aan de Westzeedijk slechts 23,6 ha bedraagt, dan blijkt hieruit, dat het nieuw te bouwen bos 17 maal zo groot zou worden als het bestaande Park. Waar de Kralingse Plas ongeveer 130 ha groot is, volgt hieruit, dat 270 ha moesten worden aangelegd en beplant. Met het aanleggen alleen was men er niet; het gehele terrein rondom de Kralingse Plas dat 6 à 7 meter lager lag dan het niveau van de Plas zelf, moest namelijk eerst worden opgehoogd tot iets meer dan Plashoogte. Een eenvoudig rekensommetje kan ons leren, hoeveel kubieke meters nodig zijn om een zo groot terrein op de hoogte te brengen. Het was voornamelijk grond uit de Waalhaven, die bestemd was om naar het terrein rondom de Plas vervoerd te worden. Het is misschien niet onaardig om eerst even te melden, dat bij de graafwerken voor de ophoging hele boomstammen werden gevonden, waarschijnlijk afkomstig van een vóórhistorisch bos, dat hier eeuwen geleden moet zijn geweest.

Reeds korte tijd, nadat het plan in de gemeenteraad was goedgekeurd, werd een tweede belangrijk voorstel ingediend, namelijk om een grote kwekerij in te richten, waar al de voor het bos benodigde bomen en heesters zouden worden gekweekt. Tienduizenden bomen en honderdduizenden heesters zouden nodig zijn, om het bos te beplanten en, wilde men mooie gelijkvormige planten hebben, dan was een eerste vereiste, dat er geregeld toezicht zou kunnen worden uitgeoefend op het plantingsmateriaal. Aan de Nederlandse Heidemaatschappij te Arnhem werd opdracht verstrekt, om uit te zien naar een goed terrein, dat ingericht kon worden als boomkwekerij. De Heidemaatschappij wist beslag te leggen op een terrein van ruim 9 ha in de gemeente Haps, dichtbij het Station Kruispunt Beugen, in Noord-Brabant. De gemeenteraad keurde goed, dat dit terrein voor de gemeente Rotterdam werd aangekocht, en in korte tijd was er een flinke kwekerij van gemaakt, zodat men de zekerheid had, te allen tijde over een voldoend aantal bomen en heesters te kunnen beschikken.

Als men in 1928 dit verhaal leest en men wordt eruit gewaar, dat reeds in 1911 de voorstellen tot het aanleggen van het bos werden goedgekeurd, dan vraagt men zich onwillekeurig af: hoe is het mogelijk, dat het zo lang duurt, voordat het bos zelf er is. Er moesten echter heel wat maatregelen getroffen worden, overeenkomsten gesloten, onteigeningen uitgevoerd, voordat er begonnen kon worden. En toen men in 1917 zou kunnen beginnen, was intussen de Eerste Wereldoorlog mede een spaak in het wiel komen steken.

Van 1914 tot 1918 stond de scheepvaart bijna stil en de behoefte aan havenruimte werd in die jaren in Rotterdam niet zo sterk gevoeld als anders. Weet men later, dat de terreinen rondom de Plas moesten worden opgehoogd met de grond, die men verkreeg bij het graven van de Waalhaven, dan beseft men tegelijk, dat de Eerste Wereldoorlog zijn remmende invloed heeft doen gelden bij het tot stand komen van een vredeswerk, als het aanleggen van een bos is. Men had er oorspronkelijk op gerekend, dat men reeds in 1923 in het eerste gedeelte van het bos zou kunnen wandelen, terwijl het gehele werk in 1940 gereed zou zijn. Het werk was echter door verschillende oorzaken behoorlijk vertraagd. De officiële opening van de Kralinger Hout was in 1953.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

17 November 2021