Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De klachten van de Hollandse steden en het antwoord van de Stadhouder

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Jonker Frans en klik op ENTER
De klachten van de Hollandse steden en het antwoord van de Stadhouder

Uit Rotterdamse Heldendaden onder de stadvoogdij van den jongen heer Frans van Brederode, genaamt Jonker Fransen Oorlog door K. van Alkemade
De steden van Holland zagen dat er met het beleg van Rotterdam niet veel gevorderd werd, dat er reeds een rond jaar verspild was, waarbinnen al hun soldaten er ter heervaart op uit waren getrokken, de huisgezinnen zonder winst en onverzorgd werden achtergelaten, dat de dure tijd steeds zwaarder werd en de ingezetenen door het geven van de 100ste penning, ruitergelden en huisgelden, verhoogde accijnzen en andere nieuwe lasten en zware schattingen verarmden.

Hier kwam bij het schielijk in waarde dalen van de munt, die zeer hoog was opgelopen. De vierijzer (een kleine zilvermunt) kwam namelijk op 5 stuivers, de reaal op 14 stuivers, de gouden gulden op drie gulden en drie stuivers, de Leeuw op 5 gulden, de Hendrikus Nobel op 9 gulden en verder daalde de waarde van goud en zilver.
Daarentegen waren alle levensmiddelen bij gebrek aan koophandel even duur gebleven en vervolgens moest er een tweede penning meer voor betaald worden, terwijl het reeds tevoren door de duurte voor de arme ingezetenen ondraaglijk was geworden.

En doordat de vorst het niet kon goedvinden zijn eerdergenoemde ruitergelden en schattingen te ontvangen tegen deze zo hoog opgelopen prijs, heeft hij de waarde van het geld veranderd en zodanig verminderd dat 3 vierijzers op 5 stuivers, de reaal op 4 en een halve stuiver; de gouden gulden op 17 stuivers, de Leeuw op 30 stuivers, de Nobel op 50 stuivers stond en zo vervolgens alle andere goud en zilver in deze zo benauwde tijd tot het meest onvoorziene en tevens allerlaagste peil in waarde was gedaald.

Zo hebben hun gevolmachtigden aan de heer Van Polhaim, als opperhoofd van het Beleg, door hoge nood gedwongen, besloten hem met eenparige stemmen hun klachten voor te dragen. De steden Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Schiedam en Brielle zonden hun afgevaardigden naar Gouda, alwaar de Stalmeester zijn verblijf had.
Toen ze op de 21ste juni 1489 voorgeleid waren om gehoord te worden, begonnen ze hun klachten over de ellendige toestand der steden en van het land breedvoerig voor te dragen.

Hun aanklacht behelsde onder andere:


Nadat de Stalmeester de Hollandse afgevaardigden welwillend had gehoord, heeft hij met een welsprekend betoog, een hoedanigheid die hij volmaakt bezat, geantwoord en heeft hen meer met een vertroosting dan met een belofte van behulpzaamheid heen gezonden.


Deze in werkelijkheid zeer schrale troost gaf de Koninklijke Stalmeester aan de verarmde en neringloze steden van Holland, terwijl koning Maximiliaan onderwijl zonder acht te slaan op hun klachten, nood of armoede voortging met het invorderen van zijn schattingen en ruitergelden.
Hiervan getuigen onder andere zekere oorspronkelijke brieven die onder ons berusten, waarbij de stad Haarlem door verkoping van haar gemakkelijkst te verkrijgen goederen, waarover zonder bezwaar of uitstel beschikt kon worden, door arrest en gevangenis van haar burgers gedwongen werd, haar aantal te voldoen, welke brief wij ter gedachtenis van deze droeve tijden en ter bevestiging van de waarheid in de bijlagen bijsluiten.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

16 Februari 2017