Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Rotterdam tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten volgens de kroniek van Van Waerschut

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Aelbrecht en klik op ENTER
Rotterdam tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten volgens de kroniek van Van Waerschut

In het jaar 1345 toog Graaf Willem IV met veel gewapend volk naar Oost Friesland, omdat ze daar tegen hem in opstand waren gekomen. Hij werd doodgeslagen bij de stad Stavoren, toen hij omtrent 8 jaar over deze landen had geregeerd. Graaf Willem IV werd begraven in Valencijn in Henegouwen.

graafwillemIV

Graaf Willem IV voor het Schielandshuis

Margriet (Margaretha), de zuster van graaf Willem, werd de 21ste gravin van Henegouwen, van Holland, Zeeland en Friesland. Zij had als man hertog Lodewijk van Beyeren/Beieren, keizer van Rome, bij wie zij drie zonen kreeg. Willem, die men de dolle graaf noemde, Aalbert, hertog van Beyeren/Beieren en Lodewijk, koning van Krakouwen. Zij ordonneerde en maakte haar oudste zoon Willem graaf van Holland, Zeeland en Friesland. Zij hield Henegouwen vanwege een zekere pensie. Graaf Willem moest die pensie aan zijn moeder uitreiken, maar dat duurde niet lang, want hij wilde de som niet betalen. Daar kwam groot leed van, want hieruit is de Hoekse en Kabeljauwse twist in het jaar 1350 ontstaan.

De grote kroniek van Holland, 24 divis., c. 131:

De Hoekse partijen hielden het met en bleven bij de keizerin, hun rechtmatige landsvrouw. De Kabeljauwse partijen hielden het met en bleven bij hertog Willem, haar oudste zoon. Door deze haat en nijd ontstond een langdurige tweedracht, waar de steden van Holland veel schade, rampspoed, verdriet en narigheid door geleden hebben en nog zeer door gekweld zijn. Deze hertog Willem van Beyeren/Beieren raakte verbijsterd van zinnen in het jaar 1358 en werd in bewaring gesteld op het Hof in Den Haag. Hertog Aalbert van Beyeren/Beieren, zijn oudste broer, kwam in zijn plaats als ruwaard.

aelbrecht

Hertog Aalbert van Beyeren/Beieren / Hertog Aelbrecht van Beieren

In het jaar 1359 vernietigden de Delftenaren de twee ridderhofsteden Polanen en Binkhorst en togen naar Den Haag. Ze braken de gevangenis van de hertog open en namen daaruit degenen die zij wilden en brachten hen in de stad Delft. De hertog belegerde de stad Delft. Zij gaven op. Zij moesten alle muren en torens en poorten van de stad afbreken en gaven de hertog een grote som geld.

Vanaf die tijd heeft hertog Aalbert van Beyeren/Beieren zich veel moeite getroost om van Rotterdam een stevige stad te maken. Hij zag goed dat Rotterdam gelegen was aan een geschikte rivier. Hertog Aalbert heeft de stad voorzien van vele beneficiŽn en weldaden, want in zijn tijd en leven is de stad Rotterdam versterkt met vesten, torens en poorten. Ook de fundatie van de opperkerk, St. Laurenskerk genaamd, is tijdens zijn leven begonnen. Daarenboven heeft deze hertog Aalbert geordonneerd en gesteld dat de dijkgraaf en baljuw van Schieland moest resideren of wonen in de stad Rotterdam. Schieland, strekkende van het oosten van de Schiedamse haven langs Maas en Yssel tot de stad Gouda en zo tot de Hildam, waarin begrepen zijn omtrent 12 duizend morgen land, zoals uit de kaart ervan blijkt. Het wapen van Schieland is als het wapen van deze hertog Aalbert van Beyeren/Beieren. Hertog Aalbert van Beyeren/Beieren mag met recht stichter van de stad Rotterdam genoemd worden. Hij was de 23ste graaf van Holland en stierf in het jaar 1404 de 25ste januari. Hertog Aalbert van Beyeren/Beieren werd in Den Haag op het Hof begraven bij zijn eerste vrouw, toen hij zijn landen omtrent 46 jaar als ruwaard en heer berecht had.

Na de dood van hertog Aalbert is Rotterdam veel aangevallen en heeft ze veel tegenspoed gehad. De stad was wijd en groot begrepen en weinig bewoond en betimmerd, zodat in tijden van oorlog en oproer de stadhouder van Holland in Rotterdam altijd soldaten en garnizoenen heeft moeten houden. Daar stelde hij een overste kapitein of een gouverneur boven aan.

Wat hierna gezegd zal worden over hertog Jan van Beyeren/Beieren is het eerste wat over de stad Rotterdam geschreven is in de kroniek van Holland, div. (28), caps. (8):

In het jaar 1418 was hertog Jan van Beyeren/Beieren, die in de stad Dordrecht was, zeer verblijd over de overwinning, die hij op de Brabanders en de Hollanders had behaald. Ziende dat de fortuin met hem was, dacht hij er diep over na hoe hij de stad Rotterdam met kloekheid en subtiliteit zou kunnen verkrijgen. Zo heeft hij al enige lieden heimelijk en goed bewapend naar Rotterdam gezonden. Met hulp van wat onruststokers en vrienden die zij in Rotterdam hadden, kwamen zij er binnen en bemachtigden de stad op St. Victorsdag de 10de oktober in het eerdergenoemde jaar. Hertog Jan, die nu veel krachtiger geworden was, versterkt met de stad Rotterdam, was zeer verblijd en kwam met veel gewapend volk Rotterdam binnen. Hij werd daar ook gehuldigd als een echte landsheer en bleef er lange tijd, zijn vrienden feestelijk onthalende, bedenkend hoe hij het best de steden Delft en Gouda zou kunnen krijgen. Toen vrouw Jacoba, de hertogin van Beyeren/Beieren, dit vernam, was ze zeer verstoord en bedroefd. Zij liet een aantal soldaten en oorlogsknechten bijeen brengen en legerde die binnen de steden Gouda, Delft en Schiedam, om op die steden te passen. Hertog Jan rustte dag noch nacht om de Hollanders in het nauw te drijven en in bedwang te houden, zodat ze de Maas in noch uit konden om naar zee te varen. Maar daarna werd het geschil in de stad Workom voorgelegd aan veel grote heren.

Deze hertog Jan van Beyeren/Beieren werd geboren in het jaar 1374 en was een zoon van hertog Aalbert, maar niet de oudste. Hij was omtrent 27 jaar bisschop in Ludik geweest. Toen zijn oudste broer Willem, die een enige dochter, vrouw Jakoba genaamd, achterliet, dood was, verliet de hertog het bisdom Luyk en kwam naar Holland. Hij wilde daar voogd en momber zijn van vrouw Jakoba, de oudste dochter van zijn broer, waar veel twist en oorlog en verdriet door ontstond.

Kroniek van Holland, div. (28), cap. (292):

In het jaar 1428 werd Schoonhoven belegerd door de stadhouder van Holland. Tijdens die belegering kwamen veel lieden uit Schoonhoven de stad uit naar de stad Rotterdam. Ze namen daar veel schepen, die met goederen geladen waren en voeren de Lek op tot Schoonhoven. De Rotterdammers, dit vernemende, verzamelden terstond alle vroomste poorters van de stad en achtervolgden hen met groot geluid van trompetten en met het stadsbanier om hen het geroofde met geweld te ontnemen of om vanwege dusdanige laster en schande een bloedige strijd met hen uit te vechten. Hetgeen ook geschiedde voor die stad. Er werden er veel verslagen, maar ten langen leste keerden de Rotterdammers terug. De lieden uit Schoonhoven, die de victorie behielden, keerden met hun vele gevangen genomen goede poorters van Rotterdam en met het banier terug naar Schoonhoven en kwamen daar met grote blijdschap aan.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

5 December 2015