Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Grote historisch-allegorische optocht te Rotterdam op 4 september 1948

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Grote historisch-allegorische optocht te Rotterdam op 4 september 1948

Grote historisch-allegorische optocht, gehouden in het kader der culturele betrekkingen tussen 's-Hertogenbosch en Rotterdam door ongeveer zevenhonderd Bosschenaren, ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina, gehouden te Rotterdam op 4 september 1948, ontworpen door en onder artistieke leiding van Herman Moerkerk. De uitvoering der organisatie berust bij de Christelijke Oranjeverenigingen te Rotterdam.

Volgorde van de optocht:

 1. 4 bereden herauten: Nederland, Oranje Nassau, Mecklenburg, Lippe-Biesterfeld.

 2. 4 bereden banierdragers: Brabant, Nederland, 's-Hertogenbosch, Illustre Lieve Vrouwenbroederschap.

 3. 6 bazuindragers, 6 tamboers.

 4. Het Nederlandse wapen, gedragen door een page, omringd door 10 meisjes met violandes.

 5. 5 minnestrelen met luit of gitaar, 4 paarden, geleid door 4 leiders, trekkende de praalwagen der regeringsdeugden van H.M.: het geloof, de wijsheid, de kracht, de rechtvaardigheid. 20 jonge vrouwen met violandes, symboliserend de erkentelijkheid van het Nederlandse volk.

 6. 8 minnestrelen, zingend Nederlandse en Brabantse liederen.

 7. De welvaart van het land: een hooiwagen, een fruitwagen, gevolgd door 100 jonge mannen en vrouwen, gekleed als landlieden met gouden schoven, veldbloemen, landbouwgereedschappen, harken, schoppen, 5 herders en 5 herderinnen, schapen en honden, koeien, 10 speellieden, 5 bereden jagers, jachtstoet: meute met ruiters.

 8. De vreugde van het volk om de zegeningen van de regering van de koningin: 2 pages, dragende de jaartallen 1898 en 1948, 20 musicerende vrouwen en knapen, 60 jongens en meisjes dansend om de jaartallen, 10 narren, 4 paarden, trekkend de praalwagen der Oranjezon, erop 8 zingende en musicerende vrouwen, erachter 20 meisjes, dragende violandes, 10 boeren en boerinnen, dansend om de kroon en een page, die de kroon draagt, narren op ezels en daaromheen 10 musicerende zottekens.

 9. De nood en de koninklijke milddadigheid: 50 bedelaars, kinderen, bedrukten, ouden van dagen, gesteund door 50 jonge vrouwen in oranje, die uit gouden korven bloemen in goud en oranje strooien op de weg.

 10. De kunstzin van H.M.: bereden banierdrager met het wapen der kunst, o.a. schilderkunst, letterkunde, muziek, sierkunst, danskunst, bouwkunst, dichtkunst, beeldhouwkunst en tekenkunst, 2 paarden, trekkende de praalwagen der kunsten, erop beroemde Bosschenaren (Jeroen Bos, Duhamel, Theodoor van Tulden, Jan Heinz, Gerard Symons). Op de wagen de boeketten der basiliek.

 11. 6 musicerende minstrelen.

 12. De triomf van de arbeid, symboliserend de werkkracht en de ijver van H.M. 40 jonge vrouwen met bloemguirlandes en arbeidsemblemen, 2 paarden trekken de praalwagen van de arbeid; Mercurius, omgeven door een wever, tabaksbewerker, brouwer, drukker, steenhouwer, smid, bakker, slager, metselaar en timmerman.

 13. De vredelievendheid van H.M.: 30 vrouwen zingende Nederlandse en Brabantse liederen, 2 paarden trekken de praalwagen van de vrede, op de wagen klokkengelui, de vrede en 7 vrouwen met palmen, meisjes werpen oranje bloemen naar het publiek.

 14. De trouw van Den Bosch en Brabant aan koningin Wilhelmina: 2 paarden, trekkende de praalwagen van de trouw aan de koningin, erop 4 vrouwen, o.a. de stedemaagd van 's-Hertogenbosch, 4 pages, dragende de namen der 4 laatste burgemeesters van Den Bosch, 30 pages, dragende de namen der hertogen en graven, en meisjes, dragende guirlandes van Brabant, 1 page dragend het getal der regeringsjaren.

 15. De wagen van de Blokfluiten, 4 troubadours, zingende volksliederen.

 16. Wagen, getrokken door paarden, voorstellende de hulde en dank van Den Bosch aan Rotterdam. De stoet wordt gesloten door ruiters te paard, dragende de vlaggen van Rotterdam.

Route van de Optocht:

Bentincklaan, Statenweg, Tunnel, Beukelsdijk, Graaf Florisstraat, Heemraadssingel en -plein, Schonebergerweg, Rochussenstraat, Mathenesserlaan, Witte de Withstraat, Schiedamsesingel, Coolsingel, Hofplein, Goudsesingel, Adm. De Ruyterweg, Jonker Fransstraat, Noorderbrug, Noordmolenstraat, Zwart Janstraat, Rodenrijselaan, Bergselaan, Schieweg, Schepenstraat, Statenweg, Bentincklaan.

DE ALLEGORISCHE OPTOCHT

Nederland huldigt zijn koningin en groepeert zich om haar verheven persoonlijkheid met zeldzaam enthousiasme. Maar het is niet de liefde voor vaderland en oranje alléén, die de geestdrift zo hoog opvoert. Sympathie voor de koningin zelf en gehechtheid aan haar persoonlijkheid geven er een diepere zin aan. De optocht is dan ook bedoeld als één grote huldiging van de koninklijke jubilaresse door het trouwe Bossche en Brabantse volk.

Na de klaroenschoten der herauten en het geroffel der tamboers komen de wapens van Nederland, Oranje-Nassau, Mecklenburg en Lippe-Biesterfeld, die gevolgd worden door de banieren van Brabant, 's-Hertogenbosch, Nederland en de Illustre Lieve Vrouwenbroederschap, waarvan koningin Wilhelmina lid is. Zingende minstrelen gaan de symbolen vooraf, die de regeringsdeugden der koningin verzinnebeelden en worden onmiddellijk gevolgd door de groep der "erkentelijkheid" van het gehele volk. De "Welvaart" wordt in beeld gebracht door de "Zegeningen der regering" een landelijke oogstgroep, die eindigt in een middeleeuwse meute, een kleurig feestelijk jachtgezelschap. Speellieden en minnezangers wisselen de groepen af.

Het volk verheugt zich over de luisterrijke feestviering, over de zegeningen, die het gevolg van het wijze beleid der koningin zijn geworden en uit zijn vreugde in een uitbundige stoet van muzikanten, narren en dansers, springende jeugd en dansend boerenvolk om de kroon. In de glorie der oranje-zon culmineert deze groep. Dan, als tegenstelling, strompelen talrijke armen, ellendigen en ongelukkigen voort, voorafgegaan door de sombere figuur van de "Nood". Zij vinden op hun pad steun, hulp en troost bij jonge vrouwen in oranje gewaden gekleed, die oranje bloemen rijkelijk op hun weg strooien. De liefdadigheidszin van koningin Wilhelmina.

Grote figuren uit het kunstleven der stad trekken voorbij, gezeten op een praalwagen: Van Tulden, Jeroen Bosch; pages en vrouwen, die emblemen dragen, herinneren aan de kunstzinnigheid van de koningin. Arbeid en Industrie trekken voorbij met symbolen en talrijke arbeiders doen ons terugdenken aan de koninklijke ijver en werklust. In wit, goud en oranje volgt de Zegekar van de Vrede, herinnerend aan de vredelievendheid der vorstin. Het oranje mengt zich met de andere kleuren, klimt langs vaandels en praalwagens en siert de dansende meisjes, die in pastelkleuren de stoet opluisteren.

Een praalwagen met musicerende mensen gaat de groep vooraf, die de "Trouw van 's-Hertogenbosch en Brabant" uitbeeldt, de trouw aan de geliefde koningin: de Bossche stedemaagd gezeten onder de gouden boom van het stadswapen aan de bronnen der rivieren Dommel, Dieze en Aa. Een knapenkoor zingt Brabantse liederen. De namen der meest bekende graven en hertogen uit de gewestelijke historie volgen met de namen van de vier laatste burgemeesters der stad.

Eindelijk, als verrassing voor de gastvrije stad Rotterdam, die zich zo energiek opricht uit het naamloze leed, dat haar is aangedaan door een dwaze vijand: de praalwagen, waarop de Rotterdamse stedemaagd triomfeert aan de mondingen van Rotte en Maas, terwijl de stedemaagd van 's-Hertogenbosch aan haar voet is gezeten, het Rotterdamse wapen met bloemen huldigend. Banierdragers te paard sluiten, musicerend, de stoet.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

1 Oktober 2020