Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Vereniging voor Gezondheidskoloniën te Rotterdam in 1913

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
De Vereniging voor Gezondheidskoloniën te Rotterdam in 1913

Het aannemen der kolonistjes had op dezelfde wijze plaats als in vorige jaren. Het tijdelijk Centraal Bureau Oppert 149 was wederom gedurende de maanden maart en april des dinsdags en donderdags van 10-12 uur geopend ter afgifte van de aanvraagbiljetten tot uitzending en ter in ontvangst name der ingevulde formulieren. Elke aanvraag moet steeds vergezeld gaan van een geneeskundige verklaring van de behandelende geneesheer. Slechts kinderen van 9-13 jaar komen voor uitzending in aanmerking. Het aantal aanvragen bedroeg ditmaal 485. De keuring door de heren doctoren - medeleden van het bestuur - had dit jaar plaats in het voormalige gebouw van de Gemeentelijke Reinigingsdienst aan de Kipstraat, daartoe welwillend door heren burgemeester en wethouders der gemeente beschikbaar gesteld. Daar de kosteloze koloniehuizen slechts ongeveer 400 kinderen in een seizoen kunnen bevatten, moesten er bij de keuring dus wederom ongeveer 85 kinderen worden afgewezen, waarvan de grote meerderheid toch stellig voor uitzending in aanmerking kwam. Van de 85 teleurgestelde kinderen werden er nog 3 kinderen door belangstellenden in staat gesteld enige tijd naar het Kinderhuis te Sonsbeek te gaan. Dankbaar werd dit natuurlijk aanvaard.

In het geheel werden uitgezonden:

202 kinderen naar Ulvenhout (95 meisjes en 107 jongens)

200 kinderen naar Oostvoorne (96 meisjes en 104 jongens)

Dus 402 kinderen totaal.

Van deze hebben 16 kinderen, voor wie een verblijf van minstens zes weken noodzakelijk bleek, wilde men enig resultaat van hun uitzending verwachten, aan twee achtereenvolgende koloniën deelgenomen. In het geheel werden dus 386 kinderen verpleegd. Deze waren weer, evenals vroeger, verdeeld over 10 koloniën, vijf naar de Ulvenhoutse bossen en vijf naar het strand te Oostvoorne. De koloniën bleven 3 weken uit en telden als maximum 40 kinderen. Door extra bijdragen mocht het ons gelukken de 5e kolonie nog 2 weken langer van het buitenleven te laten genieten. De eerste kolonie vertrok 15 mei en de laatste 25 augustus.

De verkregen resultaten waren over het algemeen bevredigend, soms schitterend te noemen. Uit de overlegde staten is een gewichtstoename van 3 tot 10 pond te constateren. Maar wat niet in cijfers is te brengen, dat is de vermeerdering van spierkracht, van levenslust, van weerstandsvermogen en laten wij het vooral niet vergeten, de indruk van orde en regel, de invloed op karakter en hart, door de kinderen der minderbedeelden meegenomen naar huis. Buiten Rotterdam verbaast men zich, als men hoort, dat hier in Rotterdam, zo bekend om zijn klare, praktische blik op de dingen, zo weinig sympathie wordt gevonden voor de Gezondheidskoloniën, dat zovele goedgevulde beurzen voor onze Kolonie gesloten blijven. En 't is werkelijk onbegrijpelijk, dat zovelen 't nut onzer Koloniën voor de volksgezondheid niet inzien. Zo menigmaal wordt de bedenking geopperd, dat de baldadige jeugd 't heerlijke kolonieleven niet verdient; de bleekneuzige straatjongens, die naar fietsen en trams met slik gooien en deuren en plantsoenen vernielen, zij zijn 't niet waard.

Bedenken zij, die zo spreken wel, dat hun eigen kinderen kinderkamers en tuinen hebben om te robbedoezen en dat de bleekneusjes uit de werkmanstand op straat worden gestuurd omdat moeder klein behuisd is. Kunnen zij niet inzien, dat minstens 90 % van onze kolonistjes anders terugkomen dan zij gegaan zijn? Want van goede geleiders gaat een verbazende invloed ten goede uit. Hoe dikwijls horen wij niet, dat de gewoonten van orde en regel, in 3 weken geleerd, thuis worden voortgezet en ook nog een andere invloed is merkbaar. Het kind dat vroeger ruw en vernielzuchtig was, zal in de Kolonie leren eerbied en zorg te hebben voor wat mooi is en teer. 't Zal geleerd hebben de bloemen niet te vertrappen, niet ruw te beschadigen wat netjes en mooi is. Waarlijk wij zouden allen, die zich nu van ons afwenden met 't woord "ziekelijke filantropie" op de lippen, willen toeroepen: "Gaat ze zien onze Koloniën en ge zult van een tegenstander een voorstander worden!"

Aan de zwakste en behoeftigste kinderen (5 uit elke kolonie) werden nog gedurende meerdere maanden na hun thuiskomst melkbons uitgereikt, waarop zij persoonlijk aan een der filialen van de Rotterdamse Melkinrichting dagelijks 2 glaasjes van een vierde liter melk konden gebruiken. Op de begroting wordt voor dit doel jaarlijks een bedrag van f 400,- uitgetrokken. Vijftig kinderen profiteren zodoende dus enige maanden lang van deze zeer gewenste na-kuur. De Huizen en Erven te Ulvenhout en Oostvoorne bevinden zich in goede staat. Jaarlijks voor het vertrek der eerste koloniën vinden de noodzakelijke herstellingen plaats en worden hier en daar kleine verbeteringen aangebracht. Deze laatste moeten helaas steeds tot het hoognodige beperkt blijven, daar de geldmiddelen meer ingrijpende veranderingen, die het verblijf in de koloniehuizen stellig nog zouden veraangenamen, niet kunnen gedogen. Wanneer zal de tijd komen, dat niet alleen de hoognodige, maar ook de wenselijke veranderingen kunnen ten uitvoer gebracht worden, dat het bestuur niet meer zucht onder geldgebrek omdat iedere stadgenoot, die zelf in de buitenlucht genezing en opfrissing gaat zoeken, naar vermogen bijdraagt tot ons heerlijk doel: de bevordering der volksgezondheid en volksbeschaving!

Namens het Bestuur,

Dr. L.R. Sinnige,

1e secretaris.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

24 Januari 2023