Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Officiële feestwijzer Rotterdam 17 november 1913

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Officiële feestwijzer Rotterdam 17 november 1913

Officiële feestwijzer voor de viering te Rotterdam op de 17de november 1913 van het eeuwfeest van het herstel van Nederlands onafhankelijkheid

Toen in november 1888 te Rotterdam de vijfenzeventigste verjaardag van het herstel van de onafhankelijkheid met grote opgewektheid was gevierd, kwamen de leden van het Uitvoerend Comité der Feestcommissie des avonds laat bijeen om elkander verslag te doen van die onderdelen der feestviering, welke ieder lid had bijgewoond. Bij deze gelegenheid beloofden de aanwezigen, dat degenen, die over vijfentwintig jaar nog in leven zouden zijn, elkander zouden bijstaan om te trachten het eeuwfeest in 1913 luisterrijk te vieren.

In mei 1912, toen alzo die honderdste verjaardag, al was het dan ook nog slechts in het verschiet, begon te naderen, kwamen de overgeblevenen bijeen. Menig lid van de commissie uit het jaar 1888 was niet meer onder de levenden. Een twaalftal leden was evenwel uit de oude garde overgebleven, en dit twaalftal schreef de 8ste mei 1912 een vergadering in het Notarishuis uit tegen de 13de daaraanvolgende. Velen gaven aan de oproeping gehoor en men werd het erover eens, dat het eeuwfeest ook te Rotterdam zou gevierd worden. Van de twaalf heren uit de commissie van 1888 verklaarden vier zich niet meer bereid om in een nieuw te vormen commissie zitting te nemen; de overige acht gaven echter aan de roepstem der vergaderden gehoor, om hun krachten wederom beschikbaar te stellen; het waren de heren J. Hudig, W.P. van der Held, H. de Jongh, H.J. Meerkamp van Embden, P.R. Mees, W.H. van Oordt H.W. Azn., H.J. de Richemont en A.E.P.M. Driebeek. In een, niet lang daarna gehouden bijeenkomst ten stadhuize, gepresideerd door de burgemeester, mr. A.R. Zimmerman, werd de commissie voor de feestviering in november 1913 voorgoed geconstitueerd. Niet lang daarna verloor zij twee leden, de heren G. van Rijn en TH. Nolen, die spoedig na elkaar overleden. Na enige aanvullingen te hebben ondergaan was en bleef de feestcommissie samengesteld.

In de zomer van 1912 begonnen de werkzaamheden; veel is vergaderd, veel stukken zijn verzonden en talrijke besprekingen gehouden. Bij al die arbeid heeft de feestcommissie veel steun ondervonden. In de eerste plaats van het gemeentebestuur. Ook van vele ambtenaren van verschillende afdelingen van de gemeentelijke dienst. Tenslotte van vele particulieren. Het resultaat van die arbeid zal, naar wij hopen, niemand teleurstellen; welke feestelijkheden door de commissie werden voorbereid, zegt u het onderstaand programma. Nagenoeg geheel het land is Rotterdam voorgegaan in de feestviering. In grote en kleinere steden, in belangrijke dorpen en talloze minder aanzienlijke dorpjes heeft men het honderdjarig feest herdacht. De commissie die het eigenaardiger achtte het eeuwfeest werkelijk te vieren een eeuw na de gebeurtenissen van 1813, die wij wensen te herdenken, heeft daartoe de 17de november gekozen; de dag namelijk op welke Van Limburg Stirum en de zonen van Van Hogendorp zich, met de oranje-kokarde op de hoed, in de straten van Den Haag vertoonden, en zodoende het sein gaven tot de omwenteling.

Algemeen Programma der Feestelijkheden

Uur.

7.30-7.45           Luiden der klokken

8                        Koraalmuziek op de toren

8.30-11              Muziekuitvoering 's-Gravendijkwal

9                        Onthalen van 90.000 leerlingen in de schoollokalen

9                        Godsdienstoefening Koninginnekerk. Zangkoor

9                        Godsdienstoefening Westerkerk. Zangkoor

9.30-12              Volksspelen op vier terreinen

9.30-12              Muziekuitvoeringen aldaar

10                      Godsdienstoefening Grote Kerk. Onthulling gedenkraam 1813

10-11                 Muziekuitvoering Evang. Luth. Kerk

11.30-15.30       Intocht van de soevereine vorst

12                      Aankomst van de intocht op het Van Hogendorpsplein

12                      Huldebetoging bij het standbeeld van Van Hogendorp

  1-1.45             De soevereine vorst houdt receptie op het feestterrein Oostplein

  1.45                De stoet verlaat het Oostplein en zet zijn tocht door de stad voort

  2                     Tivoli Schouwburg "Kaat Mossel"

  2                      Voetbalwedstrijd om de Gouden Beker

  2.30                 Kindercantate, Doelen

  2.30                 Orgelconcert Grote Kerk

  2.30                 Muziekuitvoering Koninginnekerk

  2.30                 Orgelconcert Zuiderkerk

  2.30                 Zanguitvoering, Christelijke Zangvereniging, Beurs

  7                      Zanguitvoering Rotte's mannenkoor, Beurs

  7.30                 Muziekuitvoeringen op verschillende pleinen

  8                      Grote Schouwburg, "Oranjeklanten"

  8                      Algemene illuminatie in de stad en op de Maas

  9.30                 Vuurwerk op Veemarkt, Hooidrift en Afrikaanderplein


INTOCHT

van

Zijne Doorluchtige Hoogheid Willem prins van Oranje en Nassau, enz., enz., enz., soeverein vorst der Nederlanden, binnen de stad Rotterdam op de 9de december 1813.

Samenstelling en volgorde van de stoet:

Zes rustbewaarders.

Muziek der Russische Huzaren.

Commandant detachement Russische Huzaren.

Afdeling van het eskadron Russische Huzaren.

Hoofd-voorman der werklieden van 's Lands Werf.

Afdeling werklieden van 's Lands Werf met hun voormannen. De werklieden, de zogenaamde "bijltjes", voeren de gereedschappen van hun bijzondere vakken met zich mede, alsook twee scheepjes (modellen), enige vaandels en vlaggen.

De eerste afdeling van de erewacht te paard.

De soevereine vorst met zijn tweede zoon, Z.D.H. prins Frederik van Oranje en Nassau, enz., gezeten in een rijtuig, bespannen met vier paarden, gaande stalknechts naast de paarden en lakeien naast de portieren van de koets.

Rijdende ter rechterzijde van het rijtuig de commandant en ter linkerzijde een officier der erewacht.

De heren:

Clancarty, gezant van Z.M. de koning van Engeland: jonkheer Jacob Adriaan van Brakel; Frederik Adriaan graaf van der Goltz; gezeten in een rijtuig, bespannen met twee paarden.

De heren:

Robert Fagel;

Pieter Agnisius Ragay;

Marklay, majoor der kozakken.

De tweede afdeling van de erewacht te paard.

Drie rustbewaarders.

Tamboer-majoor met vier trommelslagers.

Het muziekkorps der Rotterdamse Oranje-Garde.

Een hoofdman der werklieden van 's Lands Werf.

Voormannen en werklieden van 's Lands Werf met hun versierde gereedschappen, een scheepsmodel, vaandels en vlaggen.

Een hoofdman der werklieden van 's Lands Werf.

Officieren der Russische Huzaren.

Een afdeling van het eskadron Russische Huzaren.

De gehele stoet wordt omgeven en begeleid door de leden van het Korps Rustbewaarders.

De stoet wordt opgesteld in de Van der Sluysstraat en stelt zich des voormiddags te 11.30 uur in beweging, gaande langs de volgende weg:

Schiekade westzijde; Slagveld, alwaar dezelve door een erepoort trekt; Coolsingel; van Hogendorpsplein. Hier groepeert zich de stoet rond het standbeeld van G.K. van Hogendorp en stelt zich na de huldebetoging aan de nagedachtenis van deze grote staatsman om 12 uur weder in beweging. Hij gaat dan door de Boijmansstraat; Soetensteeg; Zeevismarkt; Noordblaak; Beursplein Z.Z.; Kolkkade; Mosseltrap; Roobrug; Spaanse Kade; Spanjaardsbrug; Oosterkade; Spoorwegstraat; Oostplein. Hier verlaten de soevereine vorst en H.D.'s gevolg de rijtuigen en begeven zich in een fraai versierde feesttent, alwaar de vorst de leden der stedelijke regering en verdere autoriteiten zal ontvangen.

Om kwart voor twee uur vervolgt de soevereine vorst zijn jubeltocht door de versierde straten der stad, en rijdt langs de Goudse Singel, Pompenburgsingel, Hofplein, Slagveld (door de erepoort), Kruiskade, West-Kruiskade, Middellandstraat, 's-Gravendijkwal, Mathenesserlaan, Claes de Vrieselaan, Nieuwe Binnenweg, Westersingel, Scheeptimmermanslaan, en Parklaan alwaar de stoet te ongeveer half vier wordt ontbonden.

De leiding van de stoet heeft de weledelgestr. heer luitenant T.J.J. Trapman (Amersfoort) welwillend op zich genomen, terwijl de navolgende heren ritmeester luitenant W.C. Benedictus als commandant Russische Huzaren, luitenant A.T. Colenbrander (Amersfoort) als officier Russische Huzaren, Edw. Knight, als commandant erewacht, J.A. Ruys, als ondercommandant erewacht, H. Bunk, als ondercommandant erewacht, N. van Walen jr., hoofdvoorman der werklieden, P. Schuddebeurs, als hoofdman der werklieden zullen optreden.

Als deelnemers aan de stoet kunnen genoemd worden: erewacht te paard, de leden der sociëteit, gevestigd in de Rotterdamse Manege; rustbewaarders en werklieden van 's Lands Werf, leden der gymnastiekverenigingen aangesloten aan het Nederl. Algemeen Verbond; muziek: Oranjegarde, muziekkorps der Kon. Scherpschutters alhier; Russische Huzaren, manschappen van het 1e Regiment Huzaren te Amersfoort en Ede.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

20 Maart 2021