Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De verdragsonderhandelingen en de eerlijke voorwaarden tot overgave van de stad

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Jonker Frans en klik op ENTER
De verdragsonderhandelingen en de eerlijke voorwaarden tot overgave van de stad

Uit Rotterdamse Heldendaden onder de stadvoogdij van den jongen heer Frans van Brederode, genaamt Jonker Fransen Oorlog door K. van Alkemade
De Koninklijke Stalmeester, hetzij dat hij door de klachten der steden geraakt en daardoor wegens hun maar tamelijk tevreden vertrek voor onheil beducht was, hetzij dat hij vreesde dat het met het beleg en de gehele oorlog averechts zou uitpakken, ofwel dat de lange duur ervan de koning slecht beviel, stelde nog diezelfde avond, na het vertrek van de gevolmachtigden der steden al zijn krachten in het werk om te zinnen op middelen om een einde aan deze lastige zaak te maken.

Zijn eerder aangeboden en afgeslagen verzoeken aan het oorlogsgezinde Rotterdam deden hem wanhopen wat betreft enig volgend mogelijk aanbod te doen, omdat dit niet de Koninklijke waardigheid en zijn waardigheid en de hoogachting voor hem zou mogen doen verminderen.
Daarom besloot hij het over een andere boeg te gooien en door de vredelievende burgerij te laten doen wat bij de stadvoogd Brederode tot nog toe vruchteloos was geweest.

Om de burgers op zijn hand te krijgen, vond hij geen beter middel dan een krachtige blijk van goedertierenheid te geven en een algehele kwijtschelding van hun weerspannigheid aan te bieden en daardoor het pad te effenen voor zijn doel. De brief, die dit alles inhield, werd nog in dezelfde nacht gereed gemaakt en was van de volgende inhoud:


frans (16K)

den jongen heer Frans van Brederode

Deze brief van vergiffenis zond hij op de 22ste juni 's morgens vroeg met een postbode naar de stad. De burgers, aan wie hij overhandigd was, kwamen daarop aanstonds naar het huis van de stadvoogd, hem zeer ootmoedig verzoekende, omdat hun zaken dusdanig ver in waarde gedaald waren, dat er al wel 250 goede burgers gevangen zaten, dat de honger en het gebrek de stad in een ellendige en wanhopige toestand hadden gebracht en dat hun weerspannigheid tegen de koning, openbaar en strafbaar zijnde, door de aangeboden vergiffenis werd weggenomen, of toch de Heer van Brederode zich wilde laten bewegen om deze zo heilzaam voorkomende gelegenheid aan te grijpen en te benutten.

Brederode, die de rechtvaardige klachten der noodlijdende burgers ter harte nam, heeft hun verzoek billijk geacht en om zonder zichzelf en de zijnen alsook de burgerij in groot gevaar te brengen, dit niet kunnen weigeren, in acht nemende dat als er voldaan was aan de wetten der voorzichtigheid, men van tijd en gelegenheid gebruik maakt. Hij heeft derhalve toegestaan dat de brief openlijk voor het volk zou worden afgelezen. Daarna verzocht de afgevaardigde uit naam van de Koninklijke Stalmeester of men het dorp Kapelle tot plaats van handeling zou willen aannemen en na voorafgaand beraad deze dag tot dag van bijeenkomst vast te stellen.

Hierop riep de stadvoogd de krijgsraad en ook alle bevelhebbers bijeen en ze namen de grote hongersnood in de stad, de zware belegering er buiten, de onmacht en het in waarde gedaald zijn van hun zaken en het onvoorspelbare herstel ervan in overweging. Uiteindelijk zijn ze het er over eens geworden dat er onder redelijke en naar krijgsgebruik eerlijke voorwaarden mocht worden toegestemd in de overgave van de stad. Omdat de Rotterdamse afgevaardigden en gevolmachtigden nog diezelfde voormiddag met de bode naar Kapelle gereden waren, waren om twee uur in de namiddag de met de zaak belaste heren van de Koninklijke Stadhouder daar ook aangekomen. Derhalve is, nadat de heren van beide zijden enige uren in onderhandeling hadden doorgebracht, het verdrag gesloten en zijn de voorbereidingen ervan aanstonds op schrift gesteld. Het verdrag behelsde in het kort de volgende onderdelen:

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

24 Februari 2017