Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Een fout in het distributieproces

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Middenstand en klik op ENTER
Een fout in het distributieproces

Een fout in het distributieproces door A. Nijhuis, 2e secretaris van "Handel en Nijverheid". Uit het Gedenkboek van de Rotterdamsche Middenstandsvereeniging "Handel en Nijverheid" 1919-1929.

In de laatste tien jaren heeft zich een verschijnsel geopenbaard, dat een ernstig gevaar voor de middenstand is geworden. Aanvankelijk niet direct merkbaar, begint deze beweging haar invloed sterker en sterker uit te breiden en indien hieraan niet spoedig paal en perk wordt gesteld, zal het onmogelijk zijn de uitbreiding tegen te houden.
Dit gevaar is het geven van korting door grossiers, winkeliers aan een deel van het kopend publiek. De korting door contante betaling en dergelijke laat ik buiten bespreking. Een deel van het kopend publiek ontvangt op de geldende prijzen: 10, 15, 20, 25 % zelfs 33 1/3 % korting.

"Hoe is dat mogelijk?" zal menigeen vragen.

In de loop der laatste 10 jaren zijn achtereenvolgens hier ter stede en elders verschillende zogenaamde personeelsverenigingen opgericht van ambtenaren in gemeente- en overheidsdienst, bankinstellingen, scheepvaartmaatschappijen, enz., welke zich onder andere ten doel stellen de behartiging der stoffelijke belangen hunner leden en hun inkopen zo voordelig mogelijk te doen plaats hebben.
"Nog niet zo'n slecht denkbeeld", zal menig buitenstaander zeggen. Ook enige directies van aangeduide instellingen dachten tot voor kort in deze richting. Indien het personeel goedkoop zijn dagelijkse benodigdheden kan verkrijgen, kunnen salarissen en lonen naar beneden of behoeven niet naar boven te gaan.

Ongeveer dezelfde redenering als indertijd met de oprichting van het Volkswarenhuis alhier, zaliger nagedachtenis.

De voornaamste winkelzaken ontvangen een verzoek van het bestuur dier personeelsvereniging een zekere korting aan hun leden te geven op vertoon van het lidmaatschapsbewijs der betreffende vereniging.
En nu doet zich het treurige feit voor, dat een groot aantal winkeliers hiermee akkoord gaat en als gevolg hiervan meet met twee maten. De ene koper betaalt het volle pond, de andere koper ontvangt een grote korting op hetzelfde artikel. Hiermee is duidelijk gedemonstreerd, dat genoemde winkeliers hun taak in het distributieproces slecht uitvoeren. Immers volkomen ongemotiveerd verdelen zij hun cliŽnten in twee categorieŽn. "Kortingtrekkers" en "Niet Kortingtrekkers".
Genoemde groep distributeurs heeft zich geen voldoende rekenschap gegeven van het "immorele", dat in bovengenoemde handeling is gelegen, daar het een vorm van deloyale concurrentie kan worden geheten en zeer zeker een geraffineerde vorm.
Niet onvermeld dient te blijven, dat de voorstanders der verbruikscoŲperaties schijnbaar gelijk krijgen, wanneer zij spreken over de hoge winstmarge van de middenstand.

Een grote maar moeilijke taak is hier weggelegd voor de middenstandsorganisatie. En gelukkig gaat men alom in den lande beseffen dat het zo niet langer meer kan gaan.

De actie moet niet in de allereerste plaats zich richten tegen de personeelsverenigingen en hun beschermheren, maar tegen de standonterende middenstanders, die door hun oneerlijke houding de eerlijke concurrentie onmogelijk maken. Gelukkig is een grote groep tot heden standvastig gebleven en heeft de lokstemmen der kortingvragers onbeantwoord gelaten en onder de kortinggevers gaat meer en meer een stem op om aan het funeste kortingstelsel te ontkomen.

"De middenstand is de ruggegraat der natie" is eens gezegd door Dr. A. Kuyper.

Maar die ruggengraat moet recht zijn.

De taak der middenstandsorganisatie is moeilijk en zwaar, schreef ik reeds, maar toch een ernstig willen kan wonderen verrichten. Indien zij de moed heeft de middenstand zijn eigen fouten en tekortkomingen te tonen en te verbeteren, zal de organisatie een zegen zijn voor de handeldrijvende en industriŽle middenstand van Nederland.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

19 Januari 2017