Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De man te Rotterdam anno 1840

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
De man te Rotterdam anno 1840

De wijze lessen van de beroemde Engelse schrijver Blair worden de Rotterdammers ten voorbeeld gesteld.


Hij die, in zijne jeugd, zijne verstandelijke vermogens tot het aanleren van nuttige kundigheden en het streven naar waarheid besteedt, en zijne zedelijke vermogens, uit liefde tot de deugd, ten nutte zijner vrienden, zijn vaderland en het mensdom aanwendt; die door de ware eerzucht geprikkeld wordt; die zijn hart voor alle overige welluidende en grootmoedige gewaarwordingen openstelt, en bij dit alles een ongekunstelde vroomheid voegt, even ver van bijgeloof als onverschilligheid verwijderd; die mens geniet de aangenaamste jeugd, en legt de hechtste grondslag voor de eervolle werkzaamheden en het gelukkigst genot der volgende levensperken.

Hij die, in de mannelijke leeftijd, zijne hartstochten het meest in de toom houdt; die de deugdzaamste vriendschapsbanden sluit; die niet anders dan op de weg van waarheid en deugd naar roem, bezittingen en aanzien tracht, en, kan hij deze langs die weg niet vinden, ze grootmoedig veracht; die in zijne bijzondere betrekkingen, zijn geoorloofde genegenheden het hartelijkst inwilligt, en in zijn openbaar karakter zijn vaderland en de mensheid op de oprechtste en onbaatzuchtigste wijze dient; die, in één woord, het goede des levens met de grootste gematigdheid geniet, het kwade ervan met de meeste moed draagt, en in deze verschillende omstandigheden van plicht en beproeving de meest bestendige en hoogste eerbied voor God koestert; die man bezit het waardigst karakter in dit tijdperk des levens; doorleeft het met de meeste zelfvoldoening en waardigheid, en baant zich de weg tot de gemakkelijkste en eervolste ouderdom.

Eindelijk, hij, die in afklimmende leeftijd, zich zelve het best tegen de verdrietelijkheden, aan dat tijdperk eigen, beveiligt; de billijkste en liefderijkste genegenheden koestert; zijne ondervinding, wijsheid, gezag en invloed, op de vaderlijkste en eerbiedwekkendste wijze doet gelden; onder het besef der alwetendheid en met opzien tot de goedkeuring van zijnen Schepper handelt; dagelijks het oog op de onsterfelijkheid vestigt, en zachtkens voor haar rijpt; en, na zijne rol op het toneel der wereld ten einde toe met braafheid afgespeeld te hebben, dat toneel met een ootmoedige zegepraal verlaat, die is de beste en tevens de gelukkigste grijsaard.

Gevolglijk vormen die jeugdige, mannelijke en grijze leeftijden, welke op deze wijze zijn doorgebracht, het beste en gelukkigste leven.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

30 Januari 2023