Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Rotterdam in 1677 beschreven door Guido (?) de Bovio

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Rotterdam in 1677 beschreven door Guido (?) de Bovio

Hertaling.

Guido de Bovio, geestelijke uit Bologna, was met zijn broeder Giulio in het gevolg van de nuntius Bevilacqua, de pauselijke vertegenwoordiger, op het vredescongres te Nijmegen.

Rotterdams Jaarboekje, 1916, blz. 85-87.

De Italiaanse tekst is te vinden in: Een Italiaanse reisbeschrijving der Nederlanden (1677-1678) medegedeeld door Dr. Gisbert Brom. 1677.

Bijdragen van het Historisch Genootschap. Zesendertigste deel, blz. 146 vlg.

Na een prettige reis van drie uur kwamen wij te Rotterdam aan, een stad, die om haar grootte, schoonheid en rijkdom na Amsterdam als de belangrijkste stad van Holland beschouwd wordt. Zij is gelegen aan de Maas, die, op twee plaatsen binnenstromende, haar met verschillende vaarten verrijkt en in hoge mate meewerkt aan de belangrijkheid van de handel. De stad wordt naar binnen ruimer en bijna alle straten hebben het genot van een vaart en van de schaduw der bomen, die overal op regelmatige afstand zijn geplant. De bevolking is talrijk, de koophandel krachtig en evenals de vaarten geschikt zijn voor grote schepen, zo worden in de huizen der kooplieden met groot gemak de koopwaren afgeladen, die uit alle delen der wereld worden aangevoerd.

De straten, de gebouwen en de heerlijke ligging zijn het meest opmerkenswaardig voor deze stad, die in de hoogste mate welvarend is. Over de genoemde vaarten ziet men tal van bruggen, die de verbinding der straten vergemakkelijken, welke (laatste) ruim en goed aangelegd zijn. Op de grootste van deze bruggen verheft zich het standbeeld van Erasmus van Rotterdam, hetwelk zo goed gemaakt is, dat het lijkt alsof deze grote man, die een boek in zijn hand houdt, een talaar aan heeft en een baret op zijn hoofd (alle kenmerken van een doctor), aanhoudend zijn wetenschap aan het volk verkondigt.

De grote kerk is van een edele en oude bouworde; zij bestaat uit drie schepen en heeft een hoge toren, die doorgaat voor de mooiste van de gehele provincie Holland. Van binnen heeft zij niets opmerkenswaardigs, daar, volgens de gewoonte van de goddeloze sekte van Calvijn, de wanden kaal zijn. Daar ziet men nog een grafmonument van marmer, door de Staten-Generaal opgericht ter nagedachtenis van admiraal De Wit, dat een lofvers bevat op de deugd van deze man, wiens beeld op de tombe ligt. Het stadhuis heeft niets, dat de moeite van een bezoek loont; evenzo zijn de gebouwen, die in gebruik zijn als gerechtshof van de Admiraliteit en als pakhuizen, meer bezienswaard om de privilegiën van deze magistraat, die de voorrang heeft boven die van Amsterdam en om de voorraden, die de stapelplaatsen bewaren voor het bouwen en uitrusten der schepen, dan om hun grootte.

Wij dwaalden lang door de stad en verheugden ons, in bewondering over de hoeveelheid koopwaren, der kooplieden en der schepen, die werkelijk overstelpend is.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

5 September 2021