Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het bontwerkersbedrijf in Rotterdam

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Het bontwerkersbedrijf in Rotterdam

Reeds in 1420 wordt een bontwerker Jan Jansz. genoemd, die woonde te Rotterdam of in de buurt en daar landerijen bezat. Maar het Rotterdamse bontwerkersgilde schijnt pas veel later te zijn opgericht. De oudst bewaarde ordonnantie althans, samengesteld uit een vroegere ordonnantie op het bontwerk van buiten, van 26 januari 1664 met "appointement" van 21 april 1699, dateert van 22 december 1719.

Daarin worden in 28 artikelen de gebruikelijke bepalingen aangetroffen op de gildeleden, de meesters, de leerjongens, de hoofdmannen, de proef, enz. In art. 23 wordt ook aan de gildezusters de bevoegdheid gegeven om mee te werken aan het opmaken van de nominatie van twee hoofdmannen. De jongst aangekomene van de twee hoofdmannen, die om de twee jaar aftreden, zal het gilde als gildeknecht moeten dienen (art. 24). De proef, die men moet afleggen om in het gilde te worden opgenomen, bestaat uit het volgende: "te weten: in het behoorlijk bereyden van drie hondert onbereyde of grauwe inkhoornsvellen (noot 1). Deselve op te maken tot de voeringe van een rond vrouwenmanteltje met een goede dichte naet genaeyt. En van de grauwe buyken te maken een gelijk manteltje, gemosteert (noot 2) op zijn behoorlijke rondte en wijdte en genaeyt met een goede en dichte naet." (Art. 8.)

4 februari 1721 werden de eerste hoofdmannen van het gilde gekozen, namelijk Johannes Crol en Markus Mattias. Tegen art. 2. van de ordonnantie, dat niemand buiten de gildebroeders enig bontwerk mocht maken of laten maken, hadden verscheidene winkeliers bezwaar. In 1748 zonden zij daarover een rekest aan het stadsbestuur met verzoek, "dat aan hen gepermitteert mag blijven hunne fabrycqen te mogen voeren en vercieren met bont na de modens". Door bemiddeling van enige leden van de Wet kwam toen tussen partijen een akkoord tot stand.

Maar deze kwestie kwam ook later nog weer ter tafel. Men ziet onder andere het rekest, dat in 1763 bij Burgemeesteren en Regeerders werd ingediend door "Jacques Lievain, burger en coopman alhier, wonende op de hoek van de Gapersteeg, alwaar hij een groote winkel heeft van allerhande Franse, Engelsche, Italiaansche en meer andere goederen en hij suppliant nu met de winter is gaan verkoopen pelliesens (noot 3) met bont gevoert." Tegen dit laatste verzetten de hoofdmannen van het bontwerkersgilde zich, omdat hij geen lid van hun gilde was. Ongeveer van dezelfde strekking is het rekest, dat in 1764 bij het stadsbestuur werd ingediend door Gottfried Ehrig Arbeiter, koopman in bont en pelterijen (noot 4) in de Hoofdsteeg in de Swarte Beer te Rotterdam.

Het archief van het gilde is niet bewaard, althans niet naar het Gemeentelijk Archiefgebouw overgebracht. De laatste hoofdlieden waren G.E. Arbeiter, Johannes Harcke, Johannes Josephus Kerkman en David Harcke Senior.

Noten:

1) Inkhoorn is een gewestelijke bijvorm van eekhoorn.

2) Gemosteert is een verder niet voorkomend woord, precieze betekenis onbekend.

3) Een pellies is een met bont omzoomde vrouwenmantel (ook binnenshuis gedragen).

4) Pelterijen zijn pelzen en daaruit vervaardigde kledingstukken.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

20 September 2019