Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Een bloedig gevecht aan de Schie bij de stad Delft

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Brederode en klik op ENTER
Een bloedig gevecht aan de Schie bij de stad Delft

Uit Rotterdamse Heldendaden onder de stadvoogdij van den jongen heer Frans van Brederode, genaamt Jonker Fransen Oorlog door K. van Alkemade
De stadvoogd, Frans van Brederode, die er door Jan van Niewmegen van op de hoogte was gebracht dat zijn neef Jan van Brederode en hoofdman Daniel Lepeltak vanuit Schiedam naar Delft zouden worden overgebracht, besloot een poging te wagen om hen te bevrijden. Voor dat doel had hij zijn krijgsoversten en bevelhebbers ontboden. Hij ontvouwde zijn plan in de voltallige krijgsraad, hen vertellend over de noodzaak en het belang van zo'n gunstige gelegenheid. Het voorstel van de stadvoogd werd meteen eenstemmig en vol lof goedgekeurd en iedereen bood zijn diensten aan om mee te gaan vechten.

De hoogste opdracht en het opperbevel om deze bevrijding met zevenhonderd mannen uit te voeren, werden toevertrouwd aan heer Walraaf van Brederode, de broer van de gevangene en aan heer Anthonis van Brederode.

Op de vijftiende van de sprokkelmaand trokken zij in de vroege nog duistere ochtendstond Rotterdam uit en gingen er met stille trom vandoor door de venen naar het oude stamhuis van de edelen van Rodenrijs (dat al voor het jaar 1300 in de Hollandse jaarboeken vermeld is) en verder langs de Schie naar Delft met een besluit om ongeveer een klein uur lopen van de stad op de komst van de gevangenen te wachten. Maar heer Jan van Egmond, Stadhouder van Holland, die toen in Delft was, was van het plan van hun komst, hoe geheim dat ook gehouden was, verwittigd. De oorzaak van deze ontdekking is nooit gevonden.

Heer Jan van Egmond had vierhonderd mannen in een grote watermolen niet ver van de Schie vandaan staande, waar de hiervan niet op de hoogte zijnde Rotterdammers aan voorbijtrokken, verborgen, terwijl Egmond zelf met vijfhonderd mannen vanuit Delft op hen afkwam. Deze soldaten waren nauwelijks tot in het zicht genaderd, of de zich verschuilende Delftenaars begonnen zich te laten zien en kwamen ook uit de genoemde hinderlaag tevoorschijn om de Rotterdamse soldaten de weg af te snijden.
Zij stelden zich in slagorde achter hen op, zodat de Rotterdammers, voor en achter door de vijand in het nauw gedreven, aan de ene zijde door de brede Schiestroom en aan de andere door de vele sloten en weteringen van de ontoegankelijke gebieden ingesloten, geen andere uitkomst zagen dan alleen degene die in hun kloekheid en dapperheid was gelegen. Daarom porden zij elkaar zonder tijd te verliezen op tot een mannelijke standvastigheid met de belofte van onderlinge bijstand tot aan de laatste man toe en verdeelden zij zich in twee groepen.

De achterste groep zwenkte naar de watermolen en stortte zich met zo'n ongehoorde onversaagdheid richting de watermolen op het Delftse krijgsvolk, dat nog maar ten dele de molen uitgekomen was en nog niet in troepen om te vechten was ingedeeld, dat hun aanval niet was te stuiten. De naar buiten gekomen vijanden liepen in volle vaart de Schie in, waarin zij verdronken of door erover te zwemmen het lijf wisten te redden. Er waren er ook een paar, die, terwijl ze op de vlucht sloegen richting molen, hun hevige schieten en vuren verdubbelden.
De Rotterdammers drongen zich echter onvermoeibaar door de hagelbui heen en staken tot grote verbazing van de ongelukkige Delftenaars de molen in brand, zodat zij door rook en vlammen in uiterste benauwdheid geraakt, van bovenaf naar beneden sprongen. Zij baanden zich al vechtend een bloedige weg, zodat maar weinigen van hen met ongeschonden huid thuiskwamen.

Onderwijl was er een hevig gevecht gaande tussen de Egmonders en de voorste groep Rotterdammers en de zege werd door wederzijdse dapperheid in evenwicht gehouden, totdat de Stadhouderlijke knechten, hun makkers zo gewelddadig behandeld ziende, dat deze nauwelijks hun leven konden redden, door te vluchten begonnen in te krimpen en hun moedige hoorns introkken. De Stadhouder vond het dientengevolge zelfs geraden, voordat de overwinnaars van zijn verslagen soldaten weerom kwamen om zich met hernieuwde kracht weer bij hun vechtende medebroeders te voegen en niet alle legers tegelijk op zijn hals te krijgen, al strijdend te wijken en op de vlucht te slaan. Aldus baanden de Rotterdammers zich met kloekheid en moed een vrije doorgang uit hun benauwende omstandigheden en zij behaalden hierdoor een grote, hoewel bloedige overwinning met een volkomen zegepraal over hun vijanden die hen reeds de weg hadden afgesneden.

Het getal der doden is aan de zijde van de Delftenaars groot geweest, maar omdat ze weinig stof hadden om zich op te beroemen, in het onzekere gebleven. Van de Rotterdammers zijn er daarentegen elf gesneuveld en velen gewond geraakt, van wie er enkelen stierven.
Vierentwintig van de Stadhouderlijke soldaten bleven gevangen en getuigden van de nederlaag, die hen was toegebracht. De Rotterdammers namen dezelfde weg over Rodenrijs terug naar hun stad. Ze namen de gevangenen mee Rotterdam binnen.

De gevangen genomen Rotterdamse heren tot wier bevrijding de tocht was ondernomen, waren in de voorgaande nacht via een andere weg vanuit Schiedam door het dorp Kethel Delft binnengebracht. Zo hadden de Rotterdammers wel een grote overwinning bevochten, maar het eigenlijke doel niet bereikt.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

1 Augustus 2017