Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Programma van de historisch-allegorische optocht te Rotterdam in 1872

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Programma van de historisch-allegorische optocht te Rotterdam in 1872

Hertaling.

Programma van de historisch-allegorische optocht te Rotterdam te houden op de 1ste april 1872. De trein wordt geopend door een detachement Mariniers, aangevoerd door een officier.

De tamboers der stedelijke schutterij.

EERSTE AFDELING.

Tijdvak der oudste bewoners van Nederland.

No. 1. 60 man Batavieren te paard, gewapend met bijlen, knotsen en slingers.

No. 2. 10 Batavieren te paard en te voet, gewapend met boog en pijlen.

No. 3. 10 Batavieren te voet, gewapend met knotsen.

No. 4. Een vierwielige wagen getrokken door een paar ossen, met Batavierenvrouwen en kinderen, benevens huisraad en begeleid door twee Batavieren.

No. 5. Een tweewielige wagen getrokken door een paar ossen, waarop een druïde met offerblok, begeleid door twee Batavieren.

No. 6. Zes Romeinen te paard, met veldteken.

TWEEDE AFDELING.

Tijdvak der graven (Middeleeuwen).

Rijtuig met leden der feestcommissie, vergezeld van 2 commissarissen van orde te paard.

No. 7. De ridders van Teijlingen, van de Lecke, Boekel en van Bulgersteyn te paard, met Jacob Bokel baljuw van Rotterdam, benevens andere edelen te voet.

No. 8. Vier poorters uit de 14de en 15de eeuw.

No. 9. Een door twee paarden getrokken wagen, waarop Erasmus, studerende, voorop twee narren.

No. 10. Een viertal Hollandse edellieden te paard, met andere edellieden te voet.

DERDE AFDELING.

Het vrije Nederland der 16de, 17de en 18de eeuw.

Rijtuig met 2 leden der feestcommissie, vergezeld van twee commissarissen van orde te paard. Staf muziekkorps der Schutterij.

No. 11. De watergeuzen, namelijk: Twee geuzentamboers, tien watergeuzen, zestien geuzenbevelhebbers of hoofdpersonen, als: Jonkheer van Brederode, Graaf van der Mark, Blois van Treslong, ieder met een edelknaap achter zich. Nic. Ruychaver, Barthold Entes, de heer van Renesse, Dirk Duyvel, Focco Abels, Cornelis Gerlofsz, Roodbol, Marinus Brandt, Jan Claez Spiegel, F. van Dorp, Homme Hettinga, Duco Hettinga, Faco Hettinga, Jan Abel Koppestock, Tammo Abels, Jelmer Gobbes, Daam van Haren, Wouter Fransen, Wiebe Sjoerds, Salomon van der Hoeven, Dirk Wor en Hendrik Thomas.

Hoplieden en watergeuzen.

No. 12. Prins Willem I te paard, met gevolg.

No. 13. Drie stadstrompers.

No. 14. De wapenheraut van Rotterdam, te paard.

No. 15. De stadsbanierdrager.

No. 16. Een burgemeester, een lid van de vroedschap, een schepen van Rotterdam en de pensionaris Johan van Olderbarneveld.

No. 17. Olivier van Noordt, Cornelis Matelief, Piet Heijn.

No. 18. Prins Maurits met gevolg en Spinola.

No. 19. Frederik Hendrik met gevolg.

No. 20. Twee rectoren en 20 Erasmiaans Gymnasiasten.

No. 21. Hollandse vlootvoogden.

No. 22. Galarijtuig getrokken door vier paarden, met prins Willem III, de Graaf van Bentinck en Isaac van Hoornbeeck, oud-pensionaris van Rotterdam.

No. 23. De Gouverneur-Generaal Speelman met twee Raden van Nederlands Indië.

No. 24. Het oude St. Lucas of Schildersgilde.

No. 25. De Rederijkerskamers de Blauwe Akoleien.

No. 26. De Rederijkerskamer de Bruine Akoleien.

No. 27. Het Brouwersgilde met erewagen, waarop Gambrinus, vergezeld van blazoendragers te paard.

No. 28. Een der hoofdofficieren van de bezetting van Rotterdam, te paard.

No. 29. Een rijtuig met Rotterdamse weesjes, in oud kostuum.

No. 30. Een wagen getrokken door twee paarden, waarop een visvrouw en mosselvrouw, met toepasselijke inscripties.

No. 31. Een wagen, getrokken door twee paarden, waarop een groente- en een fruitvrouw.

No. 32. Een wagen, getrokken door twee paarden, waarop Kaat Mossel en Keet Zwenke.

No. 33. Het Zakkendragersgilde in oud kostuum met hun fraaie zilveren schilden.

No. 34. De Korenmeters en wegers met banieren en wagens.

No. 35. De Korenmeters en wegers met blazoen en wagen.

VIERDE AFDELING.

Het Rotterdam der 19de eeuw.

Het korps Hoornblazers der Schutterij.

Een rijtuig met leden der feestcommissie, vergezeld van 2 commissarissen van orde te paard.

No. 36. Erewagen van Rotterdams handel, getrokken door 4 paarden.

No. 37. Twintig kooplieden in verschillend kostuum van de 15de tot de 19de eeuw.

No. 38. De vrije zee, vertegenwoordigd door 20 koopvaardijmatrozen in gevarieerd uniform.

No. 39. Het Scheepstimmermansgilde met blazoen en trofee.

No. 40. De zeilmakers met twee wagens, waarvan een voorstelt een werkplaats, de andere de pagaaiboot meevoert.

No. 41. De ijzerwerkers met twee allegorische wagens.

No. 42. De stoombootrederij met banierdrager te paard en trofee.

No. 43. Vier rijtuigen met ridders van het Zilveren Kruis.

No. 44. De koninklijke sectie van het Metalen Kruis met banier.

No. 45. De collectantenvereniging "Waterloo en 1830" met banier.

No. 46. Een detachement Schutters.

No. 47. Een detachement der Koninklijke Nederlandsche Scherpschutters, onder commando van 2 officieren van het korps.

No. 48. Een detachement Mariniers.

No. 49. Een detachement Marine soldaten.

No. 50. De Handboogschuttersvereniging "De Batavieren" met banier.

No. 51. De Rotterdamse Gymnastiek- en Schermvereniging met vaandel, banier en allegorische wagen.

No. 52. Het schermgenootschap "Eendracht maakt macht" met banier.

No. 53. De directeuren van het Hollands Toneel in een rijtuig met vier paarden.

No. 54. De directeur en de kapelmeester der Opera in een rijtuig met vier paarden.

No. 55. De Rotterdamse Zangvereniging.

No. 56. De zangvereniging "Amphion" met blazoen en banier.

No. 57. De liedertafel "Harpe Davids" met de vereniging door "Vriendschap Vermaak", met twee blazoenen en twee vaandels.

No. 58. De liedertafel "Rotterdams Mannenkoor" met banier.

No. 59. Toneelgezelschap "Genoegen door Vriendschap" met banier.

No. 60. Toneelvereniging "Hoop bekroont vlijt beloont" met banier.

No. 61. De zwemvereniging "de Maas" met de vereniging "Vriendschap verenigt ons" met blazoen en banier.

No. 62. Toneelgezelschap "Olympia", met blazoen en banier.

No. 63. Vereniging "Oefening en vriendschap", met blazoen en banier.

No. 64. De vereniging "Vriendentrouw", met muziek, blazoen en banier.

No. 65. De wezen der Nederlands hervormde lutherse en israëlitische gemeenten met zinnebeelden.

No. 66. De Typografische Vereniging met drie wagens, blazoenen en banieren en emblemen. Het muziekkorps der Koninklijke Scherpschutters te Rotterdam. Een rijtuig met leden der feestcommissie, vergezeld van 2 commissarissen van orde te paard.

No. 67. De Rotterdamse Ambachtsschool met allegorische wagen, getrokken door 6 paarden.

No. 68. De timmerliedenvereniging "De Kracht", waarvan een gedeelte in het oude gildekostuum met blazoenen, banieren en trofee.

No. 69. De smidsvereniging "St. Eloy", met zinnebeeldige wagen, waarop de beeltenis van hun patroon en banier.

No. 70. De Vleeshouwers, in drie afdelingen, waarvan de eerste in oud-historisch kostuum met blazoen en 3 versierde ossen.

No. 71. De schildersvereniging "Schoonheid", met blazoen en in zeer gevarieerd kostuum.

No. 72. De kleermakersvereniging "Amicitia", met blazoen en trofee.

No. 73. De Barbiers met blazoen en wagen.

No. 74. De Sigaren- en tabakswerkers, voorafgegaan door een korps muzikanten.

No. 75. De Sigarenmakers der fabriek van de heer Van der Tak alhier.

No. 76. De Rotterdamse Werkliedenvereniging met blazoen, standaard en insignes.

No. 77. Het Nationaal Werkliedenverbond met blazoen, banier, een wagen waarop schrijnwerkerswerkplaats, een wagen met karottentrekkerij.

No. 78. De Amsterdamse Binnen-veerschippers met zilveren blazoen.

No. 79. De Mestrijders met blazoen en wagen.

No. 80. De Rotterdamse Dienstverrichting met blazoen, etc.

No. 81. Een fraai versierde allegorische wagen, ter ere van het Vorstelijk Huis, getrokken door vier paarden, als slot van de feesttrein, waarachter:

No. 82. Een erewacht van 30 slepers te paard. De trein wordt gesloten door een detachement Mariniers, aangevoerd door een officier.

FEESTELIJKHEDEN GEDURENDE DE AVOND.

Muziekuitvoering op het feestterrein: van 8 tot 9 uur en van 10 tot 11 uur in de tribune en bij afwisseling van 8 tot 10 uur in de Muziektempel.

Uitvoering van een mannenkoor, samengesteld uit ongeveer 250 heren zangers, die daarvoor hun welwillende medewerking hebben toegezegd, met begeleiding van koperen blaasinstrumenten, onder directie van de heer W. Hutschenruyter; van 9 tot 10 uur in de tribune op het feestterrein.

Muziekuitvoering op het Hofplein van 8 tot 10 uur.

Muziekuitvoering aan de Oosterkade van 9 tot 11 uur.

Verlichting der naald op de Grote Markt, der Delftse poort en der Oostpoort.

Een en ander afgewisseld door Bengaalse verlichting op het feestterrein, de Grote Markt, de Oosterkade en het Hofplein.

Vuurwerk op de Maas bij de Sleephelling; Bengaalse verlichting enz., op de middelpijlers der spoorwegbrug, te 11 uur.Verkrijgbaar bij D. Bolle, Noordblaak.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

27 Februari 2019